Vedtatt planprogram finnes på høyre side.

Saksfremstilling med vedlegg:

Dokument 22/5116 - Revidering av kommuneplanens arealdel 2023 - 2035 - vedtak av planprogram - Lillesand kommune