Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 27.04.21 i sak 029/21 vedtatt endring av reguleringsplanen for Tingsakermoen (planid 20040004) med følgende vedtak:

«PMU- 029/21
Kommunedirektørens forslag vedtas:
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av reguleringsplanen for Tingsakermoen, planid 20040004, som vist i plankart datert 08.02.21 og bestemmelser datert 11.02.21.»

Hensikten med planendringen
Hensikten med planendringen er å tilpasse planen slik at det kan tillates å bygge en utvidelse av gymsalen på Tingsakermoen. Utvidelsen vil ligge ca. 3 meter høyere i terrenget enn eksisterende gymsal.

Saksdokumenter
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021013060&

Klageadgang
For de som har klageadgang kan eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 25.05.21

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
kommunetorget på telefon 37261500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller telefon 46191588.