Hensikten med planendringen

Bakgrunnen for endringen er å tilpasse planen slik at Modalen Eiendom kan etablere kontor og lager for sin håndverksbedrift på et areal som i dag er regulert til miljøstasjon. Planendringen går ut på å endre formålet på arealet som i dag er regulert til kommunalteknisk anlegg (KT2) til et område som kan benyttes til oppføring av kontor/lager med utendørs lagring (KL1).

Saksdokumenter

http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021025830&

Klageadgang

Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefristen er 28.09.21.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. DU kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§12-12 og 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget på telefon 372 61 500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler karoline.sollesvik@lillesand.kommune.no.