Informasjon om vedtaket
Bystyret i Lillesand har den 05.05.21 i sak 053/21 vedtatt detaljregulering for Vardeheia hytteområde (planID 2016001227) med følgende vedtak: 

 «Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplan for Vardeheia hytteområde, planID 2016001227, med plankart datert 19.03.21 og bestemmelser sist revidert 12.04.21.»

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for 12 hyttetomter på Vardeheia Flørenes.

Saksdokumenter
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021014569&

Klageadgang
For de som har klageadgang kan eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 09.06.21

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget på telefon 37261500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller telefon 46191588.