Hensikten med planendringen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av seks eneboliger med tilhørende infrastruktur, uteoppholdsarealer, lekeplass, parkering mm.

Saksdokumenter
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021033172&

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 3 uker.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
kommunetorget på telefon 37261500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler IdaHaraldseid.Gramstadl@lillesand.kommune.no eller telefon 46191588