Hensikten med planforslaget er å bygge turnhall og skytebane. I tillegg skal de nærliggende trafikk- og parkeringsområdene, lekearealer og utomhusarealer forbedres.

Dokumentene finnes her: 

Dokument 21/33363 - Detaljregulering for Holta turnhall og skytebane (PLANID 2020003209) vedtatt av Bystyre 1.12.2021 - Lillesand kommune

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 3 uker.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon? 
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning kan du kontakte:   
 
Kommunetorget: Telefon 37 26 15 00 eller e-post postmottak@lillesand.kommune.no 
Saksbehandler: Kristin Uleberg, via e-post Kristin.uleberg@lillesand.kommune.no, telefon 90593663.