Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 3 uker fra dette brevet er mottatt.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene til å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 og i forvaltningslovens kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved hevendelse til kommunetorget:
Tlf. 37 26 15 00
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Saksbehandler for denne saken Ida Haraldseid Gramstad
E-post IdaHaraldseid.Gramstad@lillesand.kommune.no  
Telefon 46 19 15 88