Områdereguleringen er oppdatert i tråd med vedtaket.

Hensikten med endringen er å til rettelegge for utbygging i tråd med utbyggers ønske. 

Saksdokumenter

Dokument 22/27334 - Vedtatte plandokumenter for områderegulering for Sørlandsparken øst - Lillesand kommune

Du har mulighet til å klage på planvedtaket

Hvis du er part i saken har mulighet til å klage på vedtaket av reguleringsplanen. Hvis du vil klage, må du innen 3 uker fra mottatt brev klage skriftlig til E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Adresse: Lillesand kommune, Enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand

Krav om erstatning

Dersom vedtaket vil innskrenke dine framtidige muligheter for utbygging, kan du ha visse muligheter for å kreve innløsning av ubebygd (del av) eiendom eller erstatning. Hvis du vil komme med et slikt krav, må du sende dette skriftlig til Lillesand kommune innen 3 år. Nærmere opplysninger om mulighetene for erstatning og innløsning kan du finne i plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Trenger du mer informasjon?

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
kommunetorget på telefon 37261500 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller hos saksbehandler e-post:  kristin.uleberg@lillesand.kommune.no