I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages.

Eventuell klage fremmes skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.
Frist for å fremme klage er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

Saksframlegg med vedtak og tilhørende dokumenter