I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjelalndåsen næringsområde i Lillesand kommune. Planen utarbeides og fremmes som en privat detaljreguleringsplan, jf. pbl § 12-3 andre ledd. Planprogramm legges samtidig ut til offentlig ettersyn i henhold til § 12-9, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven. Utbyggingsavtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Planarbeidet utføres av TT Anlegg AS på vegne av Grandal Tomteutvikling II AS.

Saksdokumenter
Du finner planprogrammet og mer informasjon om planarbeidet her.

Planavgrensning
Planområdet ligger i Agder Næringspark ved Brønningsmyr, ca. 6 km vest for Lillesand sentrum. Planområdet har et areal på ca. 234 daa, og planområdet har atkomst fra rundkjøringen i Toplanskrysset til E18 (Brønningsmyrkrysset). Planområdet som berøres kommer frem av vedlagt kartutsnitt og innbefatter eiendommene med gnr/bnr.: 13/56, 13/58, 13/60, 13/61, 13/90, 13/94 og deler av 13/84 og 600/180. Foreslått avgrensning er satt for å få tilpasset det nye næringsområdet opp mot eksisterende og planlagte formål, anlegg og tiltak. Planens omfang kan bli justert i forhold til varslet område.

Berørte reguleringsplaner
Detaljreguleringsplan for Bjellandåsen næringsområde med ønskede tiltak vil kunne berøre og oppheve hele eller deler av følgende vedtatte reguleringsplaner:

  • Detaljreguleringsplan for Del av Brønningsmyr (planID 2017002606)
  • Reguleringsplan for Kjerlingland (planID 20060156)
  • Reguleringsplan E18 Lillesand Parsell Gaupemyr Kjerlingland (planID 20040005)

Konsekvensutredning
Det er gjennomført oppstartmøte med kommunen, der kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Planlagte tiltak er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan for Lillesand kommune (2018-2030) siden planområdet er satt av til "offentlig eller privat tjenesteyting" og "LNFR-formål". Planarbeidet er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning ihht. konsekvensutredningsforskriften § 6 b), vedlegg 1 nummer 24 - "Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2".

Innspill
Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning ovenfor naboer, barn og unge, offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og andre aktører i området.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet, planprogrammet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig til TT Anlegg AS, Doneheia  138, 4516 Mandal eller på e-post til steinar.friberg@ttas.no innen 12.02.2023.

Kopi av innspill/merknader sendes til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Liilesand eller som e-post til postmottak@lillesand.kommune.no.

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen.

Kommunens saksbehandler for denne planen er Mari Coward
Tlf. 907 32 686
E-post: mari.coward@lillesand.kommune.no