I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området.


Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier, kommunen, fylke, staten) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

om det fremgår av kartutsnitt innbefatter planområdet i all hovedsak eiendommene med
gnr./bnr.: 68/2, 66/31, 66/30, 67/6, 66/41 og 66/42, 67/10, 67/6, 67/1, &7/7, 66/40, 66/29, 66/13, 66/39, 66/34, 66/29, 66/28, 66/15, 63/3, 63/19, 63/20, 62/18, 62/19, 63/14, 62/14, 63/3, 63/12, 63/13, 66/29, 66/28, 66/13, 66/3, 62/14, 63/3, 66/28.
Reguleringsendringen er i tråd med gjeldende kommuneplan i Lillesand.

Endringen av planen vil i all hovedsak bestå av følgende:
- Endring og regulering av hovedadkomstveg og stikkveger på planområdet
- Endring av regulerte kotehøyder for tomter
- Justering/endring av formål (friluftsformål) for utfylling av avgravingsmasser
- Endring av reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav
- Utarbeidelse av tekniske planer for veg og VA.

Planendringen vil også belyse hvordan, evt. om, drenering av Nedretjønn påvirkes av oppfylling av masser på områdene sør for tjønna.

Planens begrensning er avsatt i henhold til avtale i oppstartsmøte med Lillesand kommune og omslutter hele områdereguleringsplanen for Sørlandsparken øst. Planens omfang kan bli redusert i forhold til varslet område.
Parter som har mindre endringer i eksisterende områder innenfor planavgrensningen kan ta kontakt med plankonsulent for å få justert disse innenfor områdeplanen. Dette vil kun gjelde mindre endringer, ikke endringer på formål eller bestemmelser m.v.

Ny plan vil erstatte eksisterende områdeplan og i noen tilfeller vedtatte detaljreguleringsplaner der dette er aktuelt.

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av Aut. maskinentreprenør Olav Martin Sørli AS.  Kunngjøringen kan også sees på www.cowi.no

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig til COWI AS, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til msfo@cowi.no innen onsdag 29.04.2020.

Aktuelle vedlegg:
Kartutsnitt