Slik søker du


I følge Forurensningsforskriften kapittel 12, skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette gjelder både for endring av eksisterende og etablering av nye avløpsanlegg.
 
Man kan ikke søke selv, anlegget må prosjekteres og søknaden må fylles ut av et fagkyndig foretak.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter forurensningsforskriften  og plan- og bygningsloven.

Eksempler på private avløpsløsninger kan være infiltrasjonsgrøfter, minirenseanlegg, gråvannsanlegg og tette tanker. Alle eiendommer med innlagt vann skal ha en godkjent avløpsløsning som tilfredsstiller krav i lover, sentrale forskrifter og lokale forskrifter.

Spredt bebyggelse

I mange områder i Lillesand kommune er det ikke kommunalt vann- eller avløpsnett. Det kommer av at det er få boliger i området, og at det er dyrt å bygge ut det kommunale nettet. I slike områder er dermed løsningen å etablere eget, privat avløpsanlegg.

Etablere nytt eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må det sendes inn søknad om utslippstillatelse til kommunen.

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du etablerer eller gjør utbedringer på anlegget ditt. Mange eiendommer står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav, og mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger hvis kommunen krever andre typer utbedringer.

Før du søker må du ta kontakt med et fagkyndig foretak som kan planlegge avløpsløsningen som er best egnet for din eiendom, og som overholder de kravene som er satt i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, for Lillesand kommune. 

Tilsyn

Kommunen er forurensningsmyndighet og har plikt til å føre tilsyn med tillatelser gitt i medhold av forurensningsforskriften kapitten 12. Bystyret har bestemt at alle eiendommer som har innlagt vann og ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett, skal betale et årlig gebyr for tilsyn.

Gebyret skal finansiere alt kommunalt arbeid som blir gjort for å hindre forurensning fra mindre avløpsanlegg. Tilsynsgebyret er et årsgebyr og er uavhengig av tilsynsoppgaver som er utført inneværende år. Tilsynsgebyret finansierer blant annet:

  • anleggsbesøk og prøvetaking
  • rapportering til nasjonale myndigheter
  • kartlegging og oppfølging av eiendommer uten godkjent avløpsløsning
  • kontroll på tømming av anleggene
  • resipientovervåking