Maler og veiledninger for planarbeid

Når leveres hvilket planmateriale?

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

Planinitiativ må sendes til kommunen. Dette må senest gjøres sammen med forespørsel om oppstartsmøte.
Kravene til innholdet i planinitiativet er fastsatt i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Referat fra oppstartsmøte skrives av planavdelingen etter oppstartsmøtet.

Oppstartsmelding

 • Forslagsstiller sender inn planavgrensing (sosi-format) og varsel om oppstart (word-format) til kommunen
 • Forslagsstiller skal varsle planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte, og Lillesand kommune
 • Forslaget kunngjøres i aktuelle aviser, og sendes kommunen for annonsering på kommunens hjemmeside, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål

Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • Plankart (pdf og SOSI) i egnet målestokk
 • Bestemmelser (pdf)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf)
 • Skriftlige kommentarer/innspill til oppstartsmeldingen

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av vedtak ved 1. gangsbehandling

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • Eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • Skriftlige kommentarer til innkomne merknader
 • Plankart ( pdf og sosi-format)

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • Vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). 
 • Vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på SOSI-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan. Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Endringer etter § 12-14 andre ledd

Saksbehandlingsrutiner ved endring av reguleringsplaner etter § 12-14 andre ledd

1.Lillesand kommune ber om at forslagsstiller tar kontakt med kommunen før berørte parter varsles om endringen. Etter at kommunen har gitt sin vurdering av saken kan forslagsstiller varsle berørte parter. Om du skal endre en gammel plan som ikke tilfredsstiller dagens sosi-standard kan du ta kontakt med kommunen for å diskutere hvilke dokumenter som må leveres inn.

2. Forslagsstiller er selv ansvarlig for å varsle. Varslingsdokumentene skal også sendes til kommunen slik at disse kan publiseres på kommunens hjemmeside. Til høringen skal kommunens mal for endringsbeskrivelse benyttes. Endringsbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring.

Her finner du kommunens mal for endringsbeskrivelse. PDF document ODT document

Etter at forslaget har vært på høring, sendes det et samlet forslag til postmottak@lillesand.kommune.no

Oversendelsen skal inneholde følgende:

 • Et følgebrev med opplysninger om bakgrunn, beskrivelse av foreslått endring, konsekvenser av endring, eventuelle mottatte merknader, samt forslagstillers svar på eventuelle merknader
 • Ferdig utfylt endringsbeskrivelse. Endringsbeskrivelsen skal vise forskjellen mellom gjeldende plansituasjon og foreslåtte endring.
 • Innkomne merknader skal legges ved i sin helhet
 • Eventuelt nytt plankart (pdf og sosi + sosikontroll-tekstfil)
 • Eventuelt reviderte bestemmelser (i word-format)
 • Liste over varslede parter.

 

 

Krav til plandokumenter

Innsending av planinitiativ 

Forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:  

1.  Ansvarlige for prosjektet

 • Fagkyndig/ fagansvarlig
 • Navn på forslagstiller og fakturaadresse
 • Navn på kontaktperson

2. Informasjon om planinitiativet

 • Bakgrunn for og hensikt med prosjektet
 • Om det er særlige spørsmål man ønsker å få avklart inkl. behovet for avklaringer med andre fagmyndigheter

3. Kart som viser eiendommen og forslag til planavgrensning

4. Avklaring av eiendomsforhold

 • Eksisterende eiendomsforhold og evt behovet for avklaring av eiendomsforhold
 • Bruksrettigheter
 • Om det foreligger privatrettslige avtaler eller annet som hindrer planen
 • Ny eiendomsstruktur

5. Planstatus og rammebetingelser

 • Eksisterende bebyggelse og bruk
 • Forholdet til kommuneplan, evt gjeldende regulering og annet pågående planarbeid
 • nasjonale og vesentlige regionale planer, hensyn og føringer
 • Vurdering av samfunnssikkerhet, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
 • Enkel stedsanalyse med illustrasjoner (ved fortetting)

6. Forslagets hovedgrep

 • Beskrivelse av hovedgrep
 • Skisse av plangrep (om det eksiserer)
 • Beskrivelse av ønsket utbyggingsvolum og byggehøyder

8. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter

 • Uteoppholdsareal (for skoler, barnehager, sykehjem og boliger)
 • Trafikk og parkering
 • Teknisk/grønn infrastruktur
 • Forholdet til området (tilpasning mv.)
 • Positive og negative konsekvenser av tiltaket

9. Videre prosess

 • Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
 • Vurderinger som er gjort om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning eller om det er utredninger som må gjennomføres
 • Prosess for medvirkning
 • Hovedutfordringer og vesentlige interessekonflikter
 • Vurdering om det er aktuelt med parallell plan- og byggesak

Utarbeidelse av planprogram

 • Ved krav om konsekvensutredning skal det alltid utarbeides planprogram for planer etter forskriften § 6.
 • Planprogram er frivillig, men anbefalt, for planer etter forskriften § 8.
 • Planprogrammet anbefales sendt ut på høring samtidig med oppstartsmeldingen. Kommunen skal ha utkast til planprogrammet til gjennomgang og godkjenning før det sendes på offentlig ettersyn.

Innsending av planforslag

Dersom annet ikke er angitt eller avtalt skal følgende innsendes samlet til kommunen: postmottak@lillesand.kommune.no   

 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk.
 • Reguleringsbestemmelser etter nasjonal mal (dokument-fil og pdf-fil).
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner i henhold til vedleggsliste (dokument-fil og pdf-fil).
 • Digitale plandata i SOSI-format. Siste oppdaterte SOSI-versjon benyttes.
 • Lengdeprofil og tverrprofiler på vei.
 • Aktuelle sjekklister
 • ROS-analyse
 • Situasjonsplan, illustrasjoner, m.m. som viser maks. utnyttelse ihht. kart og bestemmelser.
 • Overordnede prinsipp for  tekniske plan og utomhusplan
 • Beregningsgrunnlag for arealgebyr (ny BRA som planen hjemler)
 • Arealoversikt offentlig arealer