Barnehager og skoler åpner gradvis

Fra og med uke 24 vil åpningstiden i kommunale barnehager være tilbake til ordinær åpningstid. Mer informasjon til foresatte i de kommunale barnehagene finner du her. For informasjon om private barnehager, må du kontakte barnehagen direkte.

Skolen åpnet for elever på 5.-10. trinn tirsdag 12. mai. Mer informasjon til foresatte finner du her.

Foresatte vil få mer detaljert informasjon fra sin barnehage eller skole. Det vil bli tatt hensyn til smittevernråd slik at alle skal være trygge. Det vil også komme informasjon om hvordan barn og voksne i risikogrupper skal forholde seg.

Utdanningsdirektoratet har god informasjon om situasjonen i barnehager og skoler.

Helsedirektoratets vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet.

Smittevern i barnehager og skoler

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes i barnehager og skoler som i for eksempel bedrifter. Tiltakene må derfor tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Barnehager og skoler følger statlige råd for å begrense smittespredning blant barn og ansatte.

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene listet opp i veilederen gjennomføres, vil smitte-spredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i veilederen er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum. (Kilde: udir.no)

Veileder for smittevern i barnehage:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Veileder for smittevern i barneskole:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Skoleskyss

Fra mandag 27. april settes skoleskyss i gang igjen.

- Elever oppfordres sterkt til å gå, sykle eller at foresatte ordner transport selv når det er mulig, som følge av kapasitetsbegrensninger på bussene og drosjene. Dette gjør at smittevernreglene kan overholdes, og de som må benytte buss til skolen får en trygg og sikker skoleskyss.

- Elever må kjøpe forhåndskjøpte billettprodukter og skolereisekortene må medbringes.

- Søsken skal sitte sammen i bussen. Ellers vises det til informasjon om hvordan elever skal sitte i bussene for å ivareta smittevernreglene.

- Dørene fremme i bussen er avsperret. Det er sperrebånd fremme i bussen. Alle elever skal benytte døren bak i bussen for påstigning/avstigning. Husk å bruke setebelte.

- For oppdatert informasjon om skoleskyss vises det til AKTs hjemmesider www.akt.no

Husk å holde avstand også mens man venter på bussen.

Foreldrebetaling i barnehage og sfo

Foresatte skal ikke betale for barnehageplass eller sfo når det er stengt. Mer informasjon om dette ligger her.

Sykdom hos barn

Dersom barn blir syke skal de ikke benytte seg av barnehage eller skole. Det er lav terskel for å holde barn hjemme.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

Barn, elever og ansatte i barnehager og skoler er en prioritert gruppe for testing ved mistanke om koronasmitte nå som skolene er åpnet. Dersom det er mistanke om at barn er smittet, må de testes omgående. Foreldre bestiller testing via fastlegen samme dag.  Barnet holdes hjemme til testresultatet er klart. Det er viktig at barnehagen eller skolen ved styrer/rektor får beskjed og holdes løpende orientert, slik at smitteverntiltak raskt kan iverksettes for å hindre spredning.

Skolebarn som er hjemme må melde fra om sykdom på samme måte som tidligere, slik at skolen vet at barnet ikke vil delta i skolearbeidet slik det legges opp for den enkelte.