Primæroppgaver

  • Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten.
  • Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.
  • Utøve oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn m.m. etter retningslinjer fra Statens naturoppsyn.
  • Begrenset politimyndighet (BP)
  • Ansvar for tilsyn og forvaltning av betydelige statlige sikrede friluftsområder.
  • Håndtering av forurensning og marin forsøpling. Deriblant ta opp eierløse båter som har sunket i havet.

Tiltak

  • Strandrydding
  • Oljevernberedskap
  • "Adopter en holme" - Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan adoptere en holme som de har ansvaret for å holde ren for søppel etc.
  • Prøvefiske av hummer