Forskriften trer i kraft 24.02.2020 og erstatter forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg  fastsatt av Lillesand bystyre den 06.12.2006. Revidert forskrift er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og praksis. Det er også endringer av mer redaksjonell karakter slik at forskriften tilpasses terminologien og ordlyden i relevant lovverk og lokale forskrifter. Vedtatt forskrift vil bli tilgjengelig på Lovdata.

Forskrift fastsatt 06.12.2020 omfatter saksbehandlingsgebyr og kontrollgebyr for anlegg under 1000 pe, som var rådende inndeling i en eldre versjon av den sentrale forurensningsforskriften.

Forurensningsforskriften § 11-4 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til bestemmelsene i kapitlene 12, 13 og 15, og § 15A-4 iforurensningsforskriften.

Den reviderte forskriften legger til rette for muligheten til å ta gebyr for saksbehandling og tilsyn etter alle disse kapitlene, kort oppsummert som følgende:

  • kapittel 12 - utslipp fra avløpsanlegg under 50 pe
  • kapittel 13 - utslipp fra avløpsanlegg i mindre tettbebyggelse under 10 000 pe
  • kapittel 15 - utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann
  • § 15A-4 - påslipp

Praksis for fakturering framkommer av gebyrregulativet og fastsettes ikke i selve forskriften.

Revidert forskrift kan leses her 

Forskrift fastsatt 06.12.2006 kan leses her