Generelt bålforbud
I noen perioder er det svært tørt i terrenget og gammelt gress og visne planter er lettantennelige, derfor er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild mellom 15. april og 15. september.

De vanligste årsakene til skog- og krattbrann:

 • Bråtebrenning som kommer ut av kontroll
 • Bål som ikke er slukket og sprer seg
 • Engangsgriller som blir liggende igjen og ikke er tilstrekkelig slukket

Bålforbudet gjelder over hele Norge men åpner opp for at man kan tenne bål/grille der det åpenbart ikke kan føre til brann. Eksempelvis at det har regnet i lang tid eller at det ligger snø på bakken. Vurderingen må gjøres av deg som ønsker å tenne opp og det er du som er ansvarlig. 

"Er du i tvil om du kan tenne opp bål - så bør du la være"

Brannvesenet kan i helt spesielle tilfeller gi tillatelse til åpen brenning. Eksempel på dette kan være bål i forbindelse med sankthansfeiring. Du må i slike tilfeller søke brannvesenet om dispensasjon. Dersom dispensasjonen blir innvilget og du velger å tenne opp, så er det uansett du som er ansvarlig for brenningen. Sørg for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig. Ingen bål skal forlates før de er ordentlig slukket.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

Ved høy skogbrannfare
Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan brannvesenet innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal klart avgrenses geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen og tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager. 

Resten av året
Skal man brenne utendørs mellom 15. september og 15. april må man først gjøre seg kjent med de aktuelle reglene. Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen. 
Merk at Kristiansand kommune har egen lokal forskrift som også regulerer bålbrenning, blant annet i Baneheia og på Odderøya. Det er du som må vurdere om det er forsvarlig og det er alltid ditt ansvar at brannen ikke kommer ut av kontroll.

Helse og forurensing
Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk kan være giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner. Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres til godkjente mottak. Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.