Overvann

Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, veier og andre tette flater. Dette håndteres lokalt eller føres via ledninger til vassdrag eller sjø. På grunn av klimaendringer med mer intens nedbør i store mengder, må kommunen ta forhåndsregler for hvordan overvann håndteres for å unngå store problem i mange områder i kommunen.

Overvann må ikke tilføres kommunens avløpsnett uten tillatelse. Overvann skal primært håndteres på egen eiendom.

Dersom det ønskes påslipp av overvann til kommunalt avløpsnett må det søkes om til kommunen. Søknaden må inneholde ønsket påslippsmengde med tilhørende løsning og beregning. Søknaden skal være godkjent før eventuell påkobling til kommunalt nett.
Kommunen har utarbeiet en overvannsveileder for Lillesand som veileder håndtering av overvann. 

Tips og råd om overvann.