Hensikten med planarbeidet er å utvide/oppgradere Knudremyr miljøstasjon slik at den er tilpasset dagens krav til funksjonalitet, arealbehov og arbeidsmiljø. 

Plandokumenter og saksframlegg er tilgjengelig her:
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020019568&

Kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes Rambøll Norge AS v/Stig Erik Ørum, Pb 116, 4662 Kristiansand (mob: 91886645, e-post: stig.erik.orum@ramboll.no) innen 25.09.2020. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.