Informasjon om høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 24.03.2021 (FS 032/21) vedtatt å legge utbyggingsavtale for Fagertunveien 62 ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Hensikten med utbyggingsavtalen
Avtalen omfatter følgende særskilte anlegg innenfor planområdet som Lillesand kommune skal ha ansvar for planlegging og gjennomføring av:

  • Ny rundkjøring på FV 420 med planfri kryssing for myke trafikanter og alle nødvendige sideveier, eksisterende avkjørsler, gang- og sykkelveier etc.
  • Oppgradering av offentlig vann- og avløpsledninger

Forslag til avtaleprinsipp for områdeplanen er drøftet i møter med berørte utbyggere.

Saksdokumenter
Dokument 21/6869 - Forslag til utbyggingsavtale for Fagertunveien 62  

Merknad
Du har anledning til å sende inn merknad til utbyggingsavtalen. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 31.05.2021 til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand.  Merknad merkes med tittelen: utbyggingsavtale Fagertunveien 62, saksnr. 21/653

Har du spørsmål kan du kontakte kommunetorget på telefon 37 26 15 00.