Her er kopi av Kartverkets vedtak

Vedtak om skrivemåte kan påklages av:

  • et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd (organ for stat, fylkeskommune og
  • kommune, samt selskap som det offentlige eier fullt ut)
  • eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
  • en lokal organisasjon med særlig tilknyting til et stedsnavn

Klagefristen er tre uker fra kommunens kunngjøring av vedtaket. En eventuell klage sender du til Kartverket, med kopi til Birkenes kommune.