Smittevernnivå i skole uke 4

Vi opplever høy smitte i Lillesand. Folkehelseinstituttet sier at vi lokalt må akseptere mer smitte enn tidligere, og at smitteverntiltak skal i minst mulig grad skal gå ut over barn og unge.

Det er derfor bestemt at skolene i utgangspunktet skal være på grønt nivå i smittevernveilederen. Elevene skal testes to ganger i uka. Da ivaretas testing ved nærkontakt, og barn trenger bare være i karantene ved smitte i husstanden. Det vil likevel være mulig at enkelte skoler er på gult nivå i enkelte uker. Dette fordi smitten i kommunen ikke fordeler seg likt. På fredager vil den enkelte skole i samråd med kommunelege gjøre disse vurderinger.

I uke 4 vil Tingsaker skole og Brentemoen skole være på gult nivå.

Åpningstid i barnehage

Barnehagene vil etterstrebe å ha full åpningstid, men foresatte må være forberedt på at det raskt kan komme endringer i barnehagene sitt tilbud. Dette er på bakgrunn av bemanningssituasjonen i barnehagene som er en direkte konsekvens av koronasituasjonen.

Hver barnehage vil tilpasse driften sin lokalt ut fra smittesituasjonen og bemanningssituasjonen i sin barnehage. Foresatte vil få informasjon fra sin barnehage dersom barnehagen ser seg nødt til å redusere tilbudet ved enten å stenge midlertidig hele barnehagen eller en avdeling eller å redusere åpningstiden sin midlertidig.  Dette vil da være for å kunne ivareta regjeringens krav til smittevernfaglig drift og samtidig opprettholde forsvarlig drift etter barnehageloven.

 

Barnehagene skal gi et utvidet tilbud til barn av foreldre med samfunnskritisk funksjon dersom de reduserer åpningstiden. 

Foreldre som søker om tilbud, må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner. 

Les mer om dette her: 

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no) 

Søknad om utvidet plass som følge av samfunnskritisk yrke sendes styrer så snart som mulig.  

Har ditt barn testet positivt for corona?

Fem huskeregler:

1. Sørg for at barnet ditt isoleres og følger de nasjonale reglene for isolasjon

2. Resten av husstanden må i smittekarantene.

3. Varsle barnehagen/skolen til barnet ditt. 

4. Varsle nærkontaktene til barnet ditt. Du trenger ikke varsle dem som likevel blir varslet av barnehagen/skolen. Be nærkontaktene følge karanteneregler. Vær oppmerksom på at det er ulike karanteneregler for "nære" nærkontakter (bestevenn, kjæreste, overnattingsgjester) og "øvrige" nærkontakter.

5. Legg inn selvregistrering av POSITIVE hurtigtester her https://hjemmetest.remin.no/lillesand. Det vil lette arbeidet til Smittesporingsteamet.Videre informasjon til smittede kommer fra kommunens smittesporingsteam. 

Karanteneregler i barnehage og skole

Smittekarantene for øvrige nærkontakter erstattes med hurtigtest på dag 3 og dag 5 etter nærkontakten. Barn og unge skal derfor ikke i smittekarantene, men må testes, dersom noen i klassen eller fritidsaktiviteten er smittet. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede, må fortsatt i karantene. 

Ansatte i barnehage og skole, som tidligere var unntatt smittekarantene på jobb, men måtte i fritidskarantene, skal nå følge karanteneregler på lik linje med andre.

Dersom et barn har hatt nærkontakt med en smittet person, gjelder følgende:

- Barn i barnehage anbefales ikke testet dersom de ikke selv har symptomer.

- Barn i skolealder anbefales å testes etter dag 3 og dag 5 etter kontakten.

Ved symptomer hos barn

Merk at flere foresatte i barnehage melder om at smittede barn har symptomer som likner på omgangssyke; kvalme, oppkast og diare.

Gjennomfør test, selvtest eller pcr-test. For barnehagebarn kan man velge å teste foresatte istedenfor barnet.

Ved negativ test holdes barnet hjemme til det er friskt nok til å gå tilbake til barnehage eller skole. Ved positiv test skal barnet og resten av familien isolere seg. Du må ta en bekreftende prøve på teststasjon og informere barnehage/skole og øvrige nærkontakter. 

 

Hurtigtest

Hurtigtester er et viktig verktøy for å hindre store utbrudd i barnehage og skole framover. Selv om man skulle ha koronaviruset i kroppen, og tester positivt seinere, vil en korrekt utført hurtigtest tilsi at man ikke er smittsom de kommende 24 timer etter en negativ test.

Unntak fra karantene

Karentenplikt er nå begrenset til husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, som kjærester, bestevenner og overnittingsgjester.

Man er unntatt karanteneplikt dersom

- man har gjennomgått covidsykdom siste tre måneder

- man har fått tredje vaksinedose minst en uke før nærkontakten og tester seg daglig i 7 døgn etter kontakten

- man er nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner; Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)

 

Fritidsaktiviteter

Friske barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter. Alle elever i Lillesandskolen blir nå testet jevnlig, og trenger derfor ikke avstå fra fritidsaktiviteter selv om man har vært i kontakt med en smittet. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle symptomer. 

Testing av ansatte i barnehage og skole og elever 1.-10. trinn

FHI og Helsedirektoratet anbefaler fortsatt jevnlig test av alle ansatte i skole og barnehage, samt test av barn 1.-10. trinn. Det anbefales ikke test av barnehagebarn som er symptomfrie.  Dette er tiltak som gir lav tiltaksbyrde for barn og unge, samtidig som det gir en trygg oppstart ved at elever og personell som er smittet blir fanget opp og ikke trekker smitte med seg inn i barnehager og skoler og bidrar til en økt smitte i samfunnet. Vi vil teste elever jevnlig utover vinteren, for å holde smittetrykket nede. Det er frivillig å teste seg, men Lillesand kommune vil oppfordre sterkt til å følge denne anbefalingen.

Lillesand opplever nå et høyt smittetrykk. Hovedtrykket er inn mot barne- og ungdomsskole. Mange elever er uten symptomer. Ved så høyt smittetrykk skriver FHI at man kan vurdere hyppigere testing.  I Høvåg anbefales fortsatt hjemmetesting av alle ansatte i barnehage og skole og alle elever 1.-10. trinn ukentlig. For alle skolene i sentrum anbefales test to ganger per uke. De som har hatt Covid de siste tre måneder, trenger ikke teste seg. 

Test er anbefalt tatt maks 24 timer før oppstart, og tester deles ut til elever eller kan hentes ved skolene. Man kan også bruke godkjente tester man har liggende hjemme. Informasjon om henting av tester sendes ut av den enkelte skole. 

Det er viktig å ha lav terskel for å teste seg og holde seg hjemme dersom man har symptomer på forkjølelse/sykdom. Eventuelle positive hurtigtester medfører isolasjon og testing for resten av familien. Positive hurtigtester må også følges opp med ordinær PCR test, og skolen (rektor og kontaktlærer) må få beskjed. Fint om dere legger inn selvregistrering av POSITIVE hurtigtester her https://hjemmetest.remin.no/lillesand Det vil lette arbeidet til Smittesporingsteamet.

 

Vikarbruk og hjemmeskole

Smitte blant elever/ansatte og fravær hos ansatte er ulikt i skolene. Det er også vanskelig å få tak i faglærte vikarer. Det vil derfor tidvis være mangel på ansatte. Dersom enkelte klasser får mye smitte blant voksne og/eller elever, vil det kunne bli lagt til rette for hjemmeskole på kort varsel. Det vurderes at hjemmeskole kan være et bedre faglig alternativ enn å bruke ufaglærte vikarer eller å ha for få voksne i skolen. Beskjeder om dette kommer fra den enkelte skole. 

Skolearbeid for elever som er hjemme i karantene eller isolasjon

Det er forventet at friske elever som er i karantene eller isolasjon, jobber med skolearbeid hjemme hver dag etter ukeplanen for klassen. Skolebøker og cromebook må derfor hentes på skolen om man ikke har dette hjemme. De fleste klasser får digitale oppgaver på skolen som elevene også kan jobbe med hjemmefra på sin cromebook. Foreldre må bistå eleven i dette arbeidet. Skolen har svært begrenset mulighet for å følge opp dette arbeidet samtidig som resten av klassen har sin ordinære undervisning på skolen. Oppfølgingen vil som hovedregel begrense seg til å gi tilgang på ukeplaner og oppgaver som resten av klassen jobber med på skolen. Elevinnleveringer på papir eller digitalt vil bli vurdert/rettet i samme omfang som for elevene som får opplæring på skolen.

Med nåværende regler for karantene skal barn under 18 år være i ordinær smittekarantene i 10 dager når noen i husstanden eller tilsvarende nære har fått korona. Man kan teste seg ut etter 7 dager. I noen tilfeller kan karantene bli forlenget med 4 dager. Vanlig tid for isolasjon ved smitte er 6 døgn så sant man har vært feberfri uten febernedsettende medisin de sist 24 timene. https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon De fleste vil derfor få omlag en fraværsuke fra skolen ved karantene eller isolasjon og dette utløser ikke noen rett til ekstra oppfølging fra skolen. Ved langvarig fravær skal skolen vurdere hvordan man i økt grad kan bistå eleven med hjemmeopplæring. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/  Skolens ressurser skal vurderes i denne sammenhengen. Så lenge resten av klassen får sin ordinære undervisning på skolen, vil denne oppfølgingen som hovedregel fortsatt begrense seg til det som er beskrevet over.

Foreldrebetaling i barnehage og sfo

Foreldrebetalingen vil ikke påvirkes dersom en barnehage eller sfo må redusere tilbudet midlertidig. Foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage eller sfo, skal betale etter ordinære regler om foreldrebetaling. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-52  

Dersom barnehagen eller sfo skulle bli helt stengt med hjemmel i smittevernloven, vil foreldrebetaling bortfalle for de dager som er stengt.

Bruk av munnbind ved henting og levering i barnehage og sfo

Det er nasjonale munnbindpåbud hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand inne. Vi ønsker derfor at foresatte bruker munnbind ved levering og henting innendørs i barnehage eller sfo.

Foreldremøter

Planlagte møter med hele foreldregrupper gjennomføres digitalt eller utsettes noen uker.

Møter omkring enkeltbarn gjennomføres som planlagt, men gjøres om til digitale møter hvis mulig.