Bystyret i Lillesand har den 02.12.20 i sak 151/20 vedtatt detaljregulering for Sørlandsparken gjenvinningsstasjon jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter eiendommene 66/29,34,39,40 og 67/1,6,10

Hensikten med planen er å legge til rette for gjenvinningsstasjon som skal betjene kunder i Vennesla og Kristiansand kommuner.

Vedtatt plan med tilhørende dokumenter og saksframlegg, er tilgjengelig i papirformat ved henvendelse til kommunetorget på rådhuset, og via kommunens innsynsløsning:

http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020026380&

Du har mulighet til å klage på planvedtaket
Du har mulighet til å klage på vedtaket av reguleringsplanen. Hvis du vil klage må du innen 04.01.21 klage skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og forvaltningsloven kap. VI.

Krav om erstatning
Dersom vedtaket vil innskrenke dine framtidige muligheter for utbygging, kan du ha visse muligheter for å kreve innløsning av ubebygd (del av) eiendom eller erstatning. Hvis du vil komme med et slikt krav, må du sende dette skriftlig til Lillesand kommune innen 3 år. Nærmere opplysninger om mulighetene for erstatning og innløsning kan du finne i plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Trenger du mer informasjon?
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning kan du kontakte:

Kommunetorget: Telefon 37 26 15 00 eller e-post postmottak@lillesand.kommune.no Saksbehandler: Robert Bjørnestøl, via e-post robert.bjornestol@lillesand.kommune.no  eller telefon 46 19 15 88.