Høringsdokumentene ligger her: Dokument 21/20480 - Forslag til detaljregulering for Holta turnhall og skytebane; høringsdokumenter - Lillesand kommune

Hensikten med planforslaget 

Hensikten med planforslaget er å bygge turnhall og skytebane. I tillegg skal de nærliggende trafikk- og parkeringsområdene, lekearealer og utomhusarealer forbedres.

Merknad

Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 15.09.21. Uttalelsen sendes til kommunen på e post til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. Merk forslaget: Detaljregulering for Holta turnhall og skytebane, saksnr: 20/3209.  

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte saksbehandler på telefon 90593363, eller e-post: kristin.uleberg@lillesand.kommune.no, eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00. 

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget 
1. Skriv kort og rett fram.  
2. Skriv forslag til konkrete endringer.  
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.  
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.  
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning. 

Videre saksbehandling 
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.