Informasjon om høring og offentlig ettersyn
Bystyret i Lillesand vedtok den 02.12.20 i sak 159/20 at planforslaget for Vardeheia hyttefelt (alternativ B) skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.
 
Hensikt med planen er å legge til rette for 12 hyttetomter på Vardeheia, Flørenes.
Saksdokumenter finner du her: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020025917&

Til opplysning foreligger det et alternativt forslag til planen som ikke blir lagt ut til offentlig ettersyn.
Men i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 opplyses det om at forslaget er tilgjengelig ved henvendelse til kommunen.


Merknad
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 07.02.21 til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med detaljregulering for Vardeheia hyttefelt og arkivsaksnr 16/1227.

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler på telefon 461 91 588 eller e-post robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00.

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget: 
 1. Skriv kort og rett fram. 
 2. Skriv forslag til konkrete endringer. 
 3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser. 
 4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget. 
 5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen. Administrasjonen vil så legge merknadene fram for plan- og miljøutvalget og foreslå eventuelle justeringer og endringer av planforslaget. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Plan- og miljøutvalget vil først vurdere planforslaget sammen med alle innkomne merknader før bystyret deretter fatter vedtaket hvor bruken av arealene blir juridisk bindene. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.