Informasjon om høring og offentlig ettersyn  
Plan- og miljøutvalget har i møte 27.04.2021 (PMU 028/21) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Vålane boligområde på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt boligfelt med 10 boliger, med tilhørende adkomstvei og lekeplass. Det reguleres samtidig inn fortau langs Høvågveien.

Saksdokumenter: 
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021006662&

Merknad  
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 20.06.21 til postmottak@lillesand.kommune.no eller 
til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes «detaljregulering for Vålane boligområde saksnr: 18/2330.

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler på telefon 46191588 eller e-post robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00.  

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget: 
1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

Videre saksbehandling  
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og 
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.