Plan- og miljøutvalget vedtok den 13.10.20 i sak 87/20 at planforslaget for Hyttefelt Kvanneslandet skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Denne beslutningen ble deretter mindretallsanket helt til Bystyret. Bystyret behandlet mindretallsanken den 02.12.20 i sak 158/20 hvor de avviste mindretallsanken og opprettholdt vedtaket fattet av plan- og miljøutvalget den 13.10.20. 

Reguleringsplanen for Hyttefelt Kvanneslandet sendes derfor på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

Hensikten med planen er å legge til rette for 36 hyttetomter.  
Saksdokumenter finner du her: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020025869 

Utsatt merknadsfrist

I brevet som ble sendt ut til berørte parter før jul ble det informert om at antall hyttetomter i planforslaget var redusert til 31. Dette er feil. Det korrekte er at planforslaget er
redusert med 5 hyttetomter fra 41 til 36 hyttetomter.

Det er viktig å påpeke at plandokumentene ikke er feil, men at det i selve brevet ble informert om feil antall.

For å være på den sikre siden og på grunn av at dette kan ha påvirket innholdet i høringsuttalelsene utsettes fristen for å komme med uttalelser og det gis naturligvis anledning til å
sende inn uttalelser på nytt dersom det er behov for å justere disse.

Ny frist for å komme med merknader er satt til 19.02.21.

Merknad 
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 19.02.21 til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med detaljregulering for hyttefelt Kvanneslandet og arkivsaksnr 15/2528. 

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler på telefon 461 91 588 eller e-post robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00. 
 
Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget 
 1. Skriv kort og rett fram.  
 2. Skriv forslag til konkrete endringer.  
 3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.  
 4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.  
 5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning. 
 
Videre saksbehandling 
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen. Administrasjonen vil så legge merknadene fram for plan- og miljøutvalget og foreslå eventuelle justeringer og endringer av planforslaget. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Plan- og miljøutvalget vil først vurdere planforslaget sammen med alle innkomne merknader før bystyret deretter fatter vedtaket hvor bruken av arealene blir juridisk bindene. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.