Høring av forslag til planprogram  

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som beskriver rammer, hovedtema for revideringen, medvirkning og prosess for arbeidet med revisjon av arealdelen. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 sendes planprogrammet på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

Innspill til endringer av arealformål  

Samtidig åpnes det opp for å komme med innspill til endringer av arealformålene. Det kan gis innspill på hovedtemaene i kapittel 4 planprogrammet, og kravene til innspillene er beskrevet i planprogrammets kapittel 5. Innspillet skal sendes inn i skjema som ligger på kommunens hjemmeside.  

Saksdokumenter 

Forslag til planprogram, mal for arealinnspill og eksempel på arealinnspill finnes på høyre side.

Forslag til planprogram og skjema for innspill kan også fås ved henvendelse til kommunetorget.  

Innspill og merknader 

Innspill til planprogrammet og endringer av arealformål sendes til: 

Lillesand kommune, Enhet for næring og byutvikling 

Postboks 23, 4791 Lillesand