Informasjon om offentlig ettersyn  
Plan- og miljøutvalget har i møte 02.02.2021 (PMU 009/21) vedtatt å legge forslag til detaljregulering Rossnes, Justøya
ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Hensikt med planen  
Hensikten med planarbeidet er å fortette området med 6 nye fritidsboliger og regulere inn adkomstbygge til alle fritidsboligene.

Saksdokumenter: 
Dokument 20/29937 - Detaljregulering for Rossnes, Justøya - høring og offentlig ettersyn - Lillesand kommune
 
Merknad  
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 28.03.2021 til postmottak@lillesand.kommune.no eller 
til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med detaljregulering for Rossnes, saksnr. 16/1135.

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler på telefon 90593663 eller e-post kristin.uleberg@lillesand.kommune.no eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00.  

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget:   
1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

 

Videre saksbehandling  
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og 
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.