Det varsles også at:

• gjeldende plan vil bli opphevet samtidig som med at ny plan blir vedtatt innenfor den samme planavgrensningen.

• det kan bli igangsatt arbeider for å få på plass en utbyggingsavtale.

Hensikten med planarbeidet er å få kjøreadkomst frem til de hyttetomter som er innregulert i gjeldene plan. Gjeldende plangrense foreslås videreført.

Eventuelle kommentarer, merknader, innspill eller opplysninger som kan ha betydning for, eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Magna Prosjekt Sør v/ Jens B. Kristensen
e-post: jbk@magnaprosjekt.no, eller til:

Magna Prosjekt Sør v/ Jens B. Kristensen
Tangen 11
N-4608 KRISTIANSAND

Oppstartsvarsel er også tilgjengelig på Manga prosjekt sør.

Frist for innspill er 03.04.2020.

Aktuelle vedlegg:
Oppstartsmelding
Varslingsliste
Sjekkliste for reguleringsplaner
Referat oppstartsmøte
Kart som viser plangrense