Saksdokumenter
Saksdokumentene finner du her.

Merknader
Merknader og innspill til planendringen sendes til NOVO Arkitekter v/Øystein Myklebust på e-post oystein@novoarkitekter.no med kopi til postmottak@lillesand.kommune.no. Frist for å komme med innspill er 27.09.2022.

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget

  1. Skriv kort og rett frem
  2. Skriv forslag til konkrete endringer
  3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelse
  4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
  5. Ta kontakt med saksbehandler dersom du har spørsmål eller behov for veiledning

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser, bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og miljøutvalget, som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer.

Det er plan- og miljøutvalget som er vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Kommunens saksbehandler for denne planen er Mari Coward
Tlf: 907 32 686
E-post: mari.coward@lillesand.kommune.no