Saksdokumenter
Dokumentene finnes her

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Enhet for næring og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand. Klagefrist er 3 uker.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 samt i forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget på telefon 372 61 500 eller postmottak@lillesand.kommune.no, eller hos saksbehandler Mari Coward på telefon 907 32 686 eller mari.coward@lillesand.kommune.no.