Formålet med reguleringsendringen er å omregulere to boligtomter sør for Magne Gitmark AS til næring.

Vedtatt plan med tilhørende dokumenter og saksframlegg, er tilgjengelig i papirformat ved henvendelse til kommunetorget på rådhuset, og via kommunens innsynsløsning: 

Plan- og miljøutvalget 08.06.2021 - Lillesand kommune

Du har mulighet til å klage på planvedtaket 
Du har mulighet til å klage på vedtaket av reguleringsplanen. Hvis du vil klage, må du innen 09.07.21 klage skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og forvaltningsloven kap. VI. 

Krav om erstatning 
Dersom vedtaket vil innskrenke dine framtidige muligheter for utbygging, kan du ha visse muligheter for å kreve innløsning av ubebygd (del av) eiendom eller erstatning. Hvis du vil komme med et slikt krav, må du sende dette skriftlig til Lillesand kommune innen 3 år. Nærmere opplysninger om mulighetene for erstatning og innløsning kan du finne i plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Trenger du mer informasjon? 
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning kan du kontakte:   
 
Kommunetorget: Telefon 37 26 15 00 eller e-post postmottak@lillesand.kommune.no 

Saksbehandler: Kristin Uleberg, via e-post Kristin.uleberg@lillesand.kommune.no, telefon 90593663.