Plan- og miljøutvalget vedtok den 13.10.20, sak 079/20, endring av områderegulering for Lillesand sentrum.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Endringen går ut på å justere bestemmelsene til reguleringsplanen slik at det kan åpnes for uteservering på Torg 4 (torget utenfor utestedet «Banken»).

Vedtaket og saksdokumenter er tilgjengelig her:
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020021484&

Mulighet for å klage på planvedtaket
Du har som part i saken mulighet til å klage på vedtaket av reguleringsplanen. Hvis du vil klage må du innen 06.11.20 klage skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no eller
til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap.
VI.

Krav om erstatning
Dersom vedtaket vil innskrenke dine framtidige muligheter for utbygging, kan du ha visse muligheter for å kreve innløsning av ubebygd (del av) eiendom eller erstatning. Hvis du vil komme med et slikt krav, må du sende dette skriftlig til Lillesand kommune innen
3 år. Nærmere opplysninger om mulighetene for erstatning og innløsning kan du finne i plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Trenger du mer informasjon?
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning i tilknytning til saken eller saksbehandlingen, kan du kontakte:

Kommunetorget: Telefon 37 26 15 00 eller postmottak@lillesand.kommune.no
Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Tlf: 46 19 15 88 eller robert.bjornestol@lillesand.kommune.no