Stærk & Co foreslår på vegne av Agderhus AS å endre deler av gjeldende reguleringsplan for Indre Årsnes.

Planendringen er utløst av tidligere tiltak, ved at eksisterende kryss fra Høvågveien og første del av Smieveien ikke er bygget iht. gjeldende planer. En tar nå utgangspunkt i etablert vei, og
tilpasser planlagt privat vei til de eksisterende forhold, slik at det i etterkant kan utarbeides tekniske planer iht. endret reguleringsplan.

Direkte berørte parter kan sende merknader til planarbeidet innen 03.07.20 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller på e-post til lrz@staerk.no.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/Lisbet Zeiffert, tlf 90 90 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Her finner du endringsdokumenter