Informasjon om planvedtaket
Plan- og miljøutvalget vedtok den 09.06.2020, sak 051/20, endring av detaljregulering for Tjuholla. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Endringen går ut på å flytte kravet om universell tilrettelegging fra tre tomter til tre andre tomter innenfor planområdet. Bakgrunnen for endringen er et ønske om å tilpasse reguleringsplanen til markedet.

Vedtatt plan med tilhørende dokumenter og saksframlegg med vedtak er tilgjengelig her.

Mulighet for å klage på planvedtaket
Du har som part i saken mulighet til å klage på vedtaket av reguleringsplanen. Hvis du vil klage må du innen 8. juli 2020 klage skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, forvaltningsloven kap. VI.

Krav om erstatning
Dersom vedtaket vil innskrenke dine framtidige muligheter for utbygging, kan du ha visse muligheter for å kreve innløsning av ubebygd (del av) eiendom eller erstatning. Hvis du vil komme med et slikt krav, må du sende dette skriftlig til Lillesand kommune innen 3 år. Nærmere opplysninger om mulighetene for erstatning og innløsning kan du finne i plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Trenger du mer informasjon?
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning i tilknytning til saken eller saksbehandlingen, kan du kontakte kommunetorget på telefon 37 26 15 00 eller postmottak@lillesand.kommune.no eller saksbehandler for denne plansaken, Robert Bjørnestøl, via e-post robert.bjornestol@lillesand.kommune.no eller telefon 46 19 15 88.