Gebyrer og betalingssatser 2020

Her finner man en oversikt over alle priser og gebyrer for Lillesand kommune i 2020.

Barnehage foreldrebetaling og kostpris

Barnehage foreldrebetaling

Barnehage priser 2020
  Pris pr. mnd.
Barnehageplass 60 % kr 2370.-
Barnehageplass 80 % kr 2855.-
Barnehageplass 100 % kr 3135.-

For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. 

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

Redusert foreldrebetaling: ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en barnehageplass (familier med årsinntekt inntekt under kr 574 800.- kan søke)

Gratis kjernetid: 2-, 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lavere årsinntekt enn kr 574 800.- får 20 timers gratis oppholdstid i barnehage.

Barnehage kostpris

425 kr. pr. mnd.

Byggesak gebyrer og opprydding i forurenset grunn

Byggesak gebyrer

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider gebyr

Saksbehandlingsgebyr: kr 4000.-
(Satsen er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 2, 2-12)

Svømmehall priser

Billettpriser Møglestu svømmehall 2020
Enkeltbillett voksen Kr 50.-
Enkeltbillett barn 4-16 år (Barn 0-3 år går gratis) Kr 25.-
Klippekort voksne (10 klipp) Kr 350.-
Klippekort barn (10 klipp) Kr 175.-

 

Parkering avgifter

Parkeringsplasser Kokkenes kai - pris 2020
Tidsperiode Pris
Pr. time kr 10.-
Pr. døgn kr 150.-

 

Renovasjon gebyrer

Renovasjonsgebyr 2020
Tema Gebyr ekskl. mva. Gebyr inkl. mva.
Husholdningsrenovasjon kr 3 564 kr 4 455
Hytterenovasjon kr 1 844 kr 2 305
Slam inntil 4 m3* kr 1 941 kr 2 426
Slam 4-7 m3* kr 2 446 kr 3 058
Slam > 7m3* kr 2 954 kr 3 692

 

 

 

 

 

 

* Slamgebyr er basert på tømming av tank hvert andre år. Det åpnes for at fritidseiendom kan tømme hvert fjerde år. Dette gir halvt gebyr.

Trafikkhavn betalingssatser

Trafikkhavn avgifter 2020
Anløpsavgift Størrelse Pris kr pr. bt
For det første 300 bt 1,22
For det neste 300 bt 1,82
For det neste 600 bt 0,90
For det neste 800 bt 0,48
For det neste 1000 bt 0,42
For det neste 2000 bt 0,27
For det neste 5000 bt 0,21
For alt over 10000 bt 0,19

Avgiften erlegges bare en gang for ankomst og avgang til sammen.

   
     
Kaiavgift Størrelse Pris kr pr. bt
For de første 300 bt 0,42
For de neste 300 bt 0,37
For de neste 600 bt 0,35
For de neste 800 bt 0,30
For de neste 1000 bt 0,25
For de neste 2000 bt 0,25
For de neste 5000 bt 0,25
For alt over 10000 bt 0,20
Minste avgiftsbeløp er kr 100.- pr. døgn    
ISPS pr. døgn pr. anløp   1155,-
     
Vareavgift nr. Varenavn Vareavgift kr
  Alle varer som ikke
er spesifisert nedenfor
12,15
25 Salt, kalk, mergel, kvarts, kvartssand, sand 5,75
27 Mineralsk brensel, oljer 8,50
28 Silisium, silisiumkarbid 8,10
44 Tømmer 5,80
Vannavgift pr. tonn Inklusive slangeleie 11,55
Renovasjonsavgift Pr. anløp 345

 

Småbåtplasser betalingssatser

Småbåtplasser betaling 2020
Type småbåtplass Pris
Jolleplass kr 1825
Båtfeste kr 2010.-
Fast brygge m/ bøye kr 3465.-
2,5 m flytebrygge kr 4595.-
3 m flytebrygge kr 5505.-
3,3 m flytebrygge kr 5865.-
3,5 m flytebrygge kr 6400.-
4 m flytebrygge kr 7285.-

 

Gravemelding gebyr

Kostnad pr. behandling av gravemeldinger: kr 2 500.- + forringelsesgebyr på kr 35.- pr. meter

Behandling av søknad om trenching i kommunal veg: Kr 2 500 + forringelsesgebyr på kr 70.- pr. løpemeter

Plansak gebyrer

Jordlov og konsesjonslov gebyrer

Jordlov og konsesjonslov - gebyrer 2020
Tema Gebyr
Delingssaker etter jordloven kr 2000.-
Konsesjonssaker med føring fra delingssak kr 2000.-
Øvrige konsesjonssaker kr 5000.-

 

(Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. ledd.)

Oppmåling gebyrer

Kopiering og laminering betalingssats

Kopiering og laminering satser 2020

SORT/ HVITT Pris
A4 enkeltkopier kr 6.-
Over 10 kopier kr 5.-
Over 40 kopier kr 4.-
Transparenter/laminering kr 16.-
A3 enkeltkopier kr 7.-
Over 5 kopier kr 6.-
Over 10 kopier kr 5.-
Over 40 kopier kr 4.-
Etiketter kr 7.-
Transparenter/ laminering kr 28.-
   
FARGEKOPIERING Pris
A4 enkeltkopier kr 17.-
Over 5 kopier kr 16.-
Over 10 kopier kr 15.-
Over 40 kopier kr 14.-
Transparenter/ laminering kr 28.-
Kopier stemplet m/rett kopi kr 19.-
Over 5 kopier kr 18.-
Over 10 kopier kr 17.-
Transparenter/ laminering kr 40.-
Kopier stemplet m/ rett kopi kr 7.-
Spiraler kr 2.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Merk: 2-sidig kopiering = 2 kopier)

Eierseksjonsloven gebyrer

Eierseksjonsloven (§ 15) gebyrer
  Beskrivelse Gebyr
1 Seksjonering/reseksjonering (uten befaring): 2 seksjoner kr 11264
2 Seksjonering/reseksjonering (uten befaring): 3-30 seksjoner. Gebyret øker med kr 500 for hver seksjon utover de to første, hvor gebyret er fastsatt i pkt 1. kr 512
3 Seksjonering/reseksjonering (uten befaring): 31-50 seksjoner. Fra og med seksjon 31 øker gebyret med kr 200 for hver seksjon utover satsen for 30 seksjoner etter pkt 2. kr 205
4 Seksjonering/reseksjonering (uten befaring): Over 50 seksjoner. Gebyret settes som i pkt 3, og gebyret for 50 seksjoner er maksimalgebyret. kr 29696 
5 Befaring kr 3584
6 Sletting (oppheving) av seksjonering kr 3072
7 Saker som ikke blir fullført (når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår
begjæringen, eller saken trekkes):
 
7.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt: kr 512
7.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Vurderes av saksbehandler ut fra hvor langt saken er kommet

 

Gjestehavn betalingssatser - døgnpris og langtidsleie

Lillesand gjestehavn - døgnpris 2020
Type 1. juni -31. aug. 1. september- 31. mai
Under 30 fot kr 200.- kr 150.-
Båter 30-40 fot kr 250.- kr 200.-
Båter 41-50 fot kr 300.- kr 250.-
Båter 51-60 fot kr 350.- kr 300.-
Båter 61-70 for kr 400.- kr 350.-
Båter over 70 fot Etter avtale Etter avtale

 

 

Lillesand gjestehavn - langtidsleie 2020

1. september-31. mai Pris: 
BRYGGEPLASSLEIE - KUN BÅT:  
Bryggeplassleie - pris pr. båt pr. påbegynt måned kr 1100.- pr. mnd.
Strømtilkobling (ett uttak) - pris pr. påbegynt måned + mva kr 750.- pr. mnd.
Evt. kan egen strømmåler benyttes (avtales med utleier før bruk) kr. 1,25 pr. kWh
TILLEGG FOR Å BO OMBORD:  
Botillegg/ leie - pris pr. person pr. påbegynt måned kr 550.- 
Strøm (ett uttak) - pris pr. person pr. påbegynt måned + mva kr 550.-
Skuldersesong: Pris:
1. juni-15. juni kr 1100.-
15. august-31. august kr 1100.-

 

Kulturskolen egenandel

I vedtatt samarbeidsavtale for kulturskolen sier retningslinjene følgende:

  • Det gis 20 % søskenmoderasjon til søsken 1,2,3 osv
  • Det gis ikke "kvantumsrabatt" for elever med flere tilbud
Kulturskolen egenandel 2020
Undervisningstilbud Pris
Individuell undervisning kr 3480.-
Aspirantopplæring kr 3480.-
Krusedull kr 2500.-
Ballett/dans kr 2560.-
Blikkbox kr 2560.-
Leie instrument kr 750.-
Makspris for familier kr 8700.-

 

Omsorgstjenestens betalingssatser

G er grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er fortiden kr. 96 883 pr. år.
Beregningsgrunnlaget for abonnement (hjemmehjelp) er husstandens samlede netto inntekt før særfradrag, slik den fremgår av siste tilgjengelige skatteligning. Med husstand menes ektefelle/ samboer og eventuelt barn under 18 år. Dersom søsken eller andre bor sammen, må tjenestene og betalingen ses i forhold til den enkelte bruker.

Timepris (kostpris) skal forhindre at brukeren betaler mere enn det tjenesten faktisk koster kommunen.

Mottakere av hjemmehjelp, skal betale for tjenesten etter følgende satser:

 
Inntil 2G (inntil kr 199 716) kr 210 pr. mnd. (Jf. statsb.)
2G-3G (kr 199 717 – kr 299 574) 2G-2,5G kr 699 pr. mnd.
2,5G-3G kr 1107 pr. mnd.​
3G-4G (kr 299 575 – kr 399 432)

3G-3,5G kr 1827 pr. mnd.
3,5G-4G kr 2215 pr. mnd.

4G–5G (kr 399 433 – kr 499 290) 4G-4,5G kr 2735 pr. mnd.
4,5G-5G kr 3046 pr. mnd.
Over 5 G kr 3744 pr. mnd.
Timepris (kostpris kr 376 pr. time

 

 

 

Omsorgstjenesten satser 2020

Korttidsopphold kr 170.- pr. døgn (Jf. Statsb.)
Dagsenterplass kr 90.- pr. dag (Jf. Statsb.)
transport kr 20.- pr. dag
Trygghetsalarm via mobiltlf kr 340.- pr. mnd.

Middag til hjemmeboende uten dessert
Middag til hjemmeboende med dessert

kr 84.-
kr 95.-

Middag med dessert (kafeen) kr 100.-
Full kost kr 4530.- pr. mnd.
Frokost/ grøt/ aftens kr 51.-
Vask av tøy kr 260.- pr. mnd.
Hjemkjøring av tekniske hjelpemidler kr 75.- pr. gang
Utlån av tekniske hjelpemidler fra kommunalt lager kr 100 pr. gang
Vask av tøy (enkeltoppdrag) kr 150 pr. gang

 

Kommunale bygg og idrettshaller leiepriser

eTeateret utleiesatser

Utleiesatser eTeateret 2020
Hva Hvem  Pris
Leie sal til øvelser pr. mnd. Lag og foreninger kr 1000.-
Øvelser i forkant av arrangement Alle Gratis
Leie sal utenom kinotid pr. dag Lag og foreninger kr 2000.-
Leie sal utenom kinotid pr. dag Profesjonelle aktører kr 3000.-
Leie sal i kinotid pr. dag Lag og foreninger kr 5000.-
Leie sal i kinotid pr. dag Profesjonelle aktører kr 6000.-
Tekniske tjenester pr. time Alle kr 500
Åpen kiosk ved arrangement pr. time Alle kr 500
Billettavgift pr. billett solgt i billettsalg Alle kr 10
Billettavgift, pr billett solgt på internett Alle kr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eTeateret skal i utgangspunktet ikke leies ut til regelmessige øvelser. Unntak for spesielle grupper fremforhandles i hvert enkelt tilfelle. Kontrakten skal ikke ha varighet på mer enn ett år om gangen. Ved utleie til arrangementer avtales antall øvelser i forkant av arrangementet. Øvelser er inkludert i leieprisen. Salen leies vanligvis ikke ut på kinodager. Ønsker man å leie på en kinodag vil leien økes for å kompensere for manglende inntekter. For arrangementer som går over lengre tid kan det forhandles om leietakstene. Kommunale aktører bruker lokalene gratis, men faktureres for tekniske tjenester, personell og renhold. 

Aulaen i Lillesand ungdomsskole utleiesatser

Utleiepriser aulaen i Lillesand ungdomsskole
Hva Hvem Pris
Husleie pr. kveld Arrangementer i regi av frivillig barne- og ungdomsarbeid Kr 1000.-
Husleie pr. kveld Offentlige åpne arrangementer i regi av frivillig voksenkultur Kr 2000.-
Husleie pr. kveld Private lukkede arrangementer; eksterne og kommersielle aktører Kr 3000.-
Tekniker pr. time Alle Kr 500.-
Renhold pr. time Alle; ekstra renhold utover det som er vanlig Kr 400.-

 

Kommunale bygg og idrettshaller utleiesatser

Utleiepriser kommunale kulturbygg og idrettshaller
(unntatt eTeateret og aulaen i Lillesand ungdomsskole)

Lokale Pris Kommentarer
Biblioteket Kr 700.- pr. dag/ arr. Kun utenom åpningstid
Café Huset/ Frivilligsentralen Kr 500.- pr. kveld/ arr. For private arrangement
Lillesand by- og sjøfartsmuseum
og Tollboden
Ved salgsutstillinger betales 15% i provisjon av salsginntekt.  
Bystyresalen på rådhuset Kr 900.- (Hel dag)
Kr 700.- (Kveld)
Arr. av fagforenings-/ politisk karakter, borgerlig konfirmasjon, samt arr. i kommunal regi fritas for leie.
Middelskolen

1. etasje kr 200 pr. dag/ arr. 
2. etasje vest kr 200 pr. dag/ arr. 
2. etasje kjøkken kr 200 pr. dag/ arr.  

Foreninger som drivre aktiviteter for funksjonshennede og ekdre har gratis leie.
Turnhallen Trening seniorlag kr 100.- pr. time
Private arr. kr 500.- pr. dag/ arr.
 
Øvrige gymsaler Trening seniorlag kr 100.- pr. time  
Andre skolelokaler Kr 120.- pr. kveld  
Møglestuhallen, Holtahallen og Høvåghallen

Seniorlag trening kr 150.- pr. time
Seniorlag kamper kr 300.- pr. kamp
Sosiale arr. kr 400 pr. time

 
Høvåghallen kafeteria Lokale leietakere gratis
Utenbys leietaker kr 500.- pr. dag/ arr.
 
Høvåghallen + kafeteria Utenbys leietaker kr 1000.- pr. dag/ arr.  
Svømmehallen Seniorlag trening kr 150.- pr. time
Sosiale arr. med badevakt kr 1000.- pr. time
Sosiale arr. uten badevakt kr 400.- pr. time
 
Lillesand stadion Holta Kamper seniorer kr 150.- pr. kamp  

 

Voksenopplæringen betalingssatser

Voksenopplæring priser 2020
Timepris (gjelder alle kurs) kr 45.-
Nybegynnerkurs (undervisning 180 timer) kr 7500.-
Ordinære norskkurs - vårsemester (januar-juni)  kr 16000.-
Ordinære norskkurs - vårsemester (mars-juni)  kr 10600.-
Ordinære norskkurs - vårsemester (mai-juni)  kr 5500.-
Ordinære norskkurs - høstsemester (august-desember) kr 11900.-
Ordinære norskkurs - høstsemester (oktober/november-desember) kr 6400.-
Ordinære norskkurs - for hver påbegynte måned kr 2500.-
50 timers samfunnskunnskap kr 2500
Prøveavgift* - alle norskprøver/ fullt prøvesett (4 prøver) kr 1600.-
Prøveavgift* - delprøve norsk (1 prøve) kr 400.-
Prøveavgift* - statsborgerprøven kr 600.-
Prøveavgift* - prøve i samfunnskunnskap kr 600.-

 

*) Kandidater som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk, kan ta prøven gratis én gang. Hvis en ikke har rett til gratis opplæring, må kandidatene betale for prøven. Kandidater må også betale prøveavgift hvis en tar prøve eller delprøve på nytt.

SFO betalingssats

SFO satser 2020
Tilbud Pris pr. mnd.
1-10 timer kr 1830,-
11-14 timer kr 2400.-
15 timer eller mer pr. uke kr 2970.-

 

Vann- og avløpsgebyrer, og feie- og tilsynsgebyrer

Vann og avløp gebyrer

Abonnementsgebyr pr år inkl mva  mm på inntak Vann (2020) Avløp (2020)
Bolig, fritidseiendommer og borettslag   1.180,- 1.657,50
Næringseiendommer inntil 25 mm  1.732,55 2.535,76
Næringseiendommer inntil 32 mm  2.351,45 3.805,26
Næringseiendommer inntil 40 mm 4.303,89 5.054,39
Næringseiendommer inntil 50 mm 6.210,11 6.321,93
Næringseiendommer inntil 63 mm 10.749,96 10.125,60
Næringseiendommer inntil 110 mm 25.800,34 23.402,63
Næringseiendommer inntil 160 mm 43.007,05 50.384,61
Næringseiendommer > 160 mm 204.423,33 158.166,18

 

Forbruksgebyr inkl mva Vann pr m3 Avløp pr m3
  13,24 21,47

 

Stipulert forbruk - omregningsfaktor ved beregning av grunnlag  
Bolig- og fritidsboliger 2,2
Fritidsboliger med vann til hyttevegg 1,5

 

Leie av vannmåler  
Målerleie tom 32 mm
337,-
Målerleie 33 mm
576,25
Målerleie 50 mm
649,-
Målerleie 51 mm
1.43,75
Målerleie 76 mm
1.345,-
Målerleie 88 mm
2.055,-
Målerleie 110 mm
2.440,-
Målerleie 133 mm
2.826,25
Målerleie fom 150 mm
3.241,25

 

Tilknytningsgebyr inkl mva Vann Avløp
Bolig- og fritidseiendommer 32.000,- 32.000,-
Næringseiendommer sats 1 (0-499 BRA)  32.000,- 32.000,-
Næringseiendommer sats 2 (500-2499 BRA)  113.000,- 113.000,-
Næringseiendommer sats 3 (2500 og større BRA) 165.000,- 165.000,-

 

Midlertidig tilknytning (f.eks brakkerigg) Vann Avløp
  3.125,- 3.125,-

 

Anlegg som ikke er tilknyttet kommunalt anlegg pr. år
Kontrollgebyr avløp kapittel 12 (<50 pe) 220,- 
Kontrollgebyr avløp kapittel 13 (50-10000 pe) 1.100,-

 

Saksbehandlingsgebyr  
Kapittel 12 anlegg (<50 pe) 5.000,-
Kapittel 13 anlegg (50-10000 på) 10.000,-

 

Feie- og tilsynsgebyr

 

Feie- og tilsynsgebyr pr boenhet m/egen pipe (pr.år) 222,50

 

Torgplasser, salgsplasser og plass for arrangement priser

Torg, gatesalg og utearrangementer - priser 2020
Tema Priser
Torgplass pr. mnd. kr 3000
Salgsplass pr. dag kr 300.-
Salgsplass pr. helg  kr 1000.-
Salgsplass pr. uke kr 1300.-
Plasskrevende utearrangement (konsert, show mv.) pr. dag kr 3000.-

Mindre plasskrevende utearrangement (del av område,
serveringstelt etc.) pr. dag

kr 1500.-

 

Bobiloppstilling og båter satt til reparasjon på kommunalt kaiareal betalingssatser

Bobiloppstilling (og båter satt på kaia til reparasjon) - pris 2020
Periode Døgnpris
1. mai - 31. august kr 275.-
1. september - 30. april kr 200.-