Rettigheter

Hvis barnet ditt har særlige utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. All spesialpedagogisk hjelp er gratis.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Saksgang

Foresatte kan kontakte pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte eller drøfte med barnehagen eller helsestasjonen.

Henvisningsskjema PDF document ODT document til PPT for spesialpedagogisk hjelp kan fylles ut i samarbeid mellom barnehagen og foresatte. Barnehagen kan ikke henvise et barn til PPT uten foresattes samtykke. 

Sakkyndig vurdering: PPT gjør en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp ved samtaler, kartlegging og observasjoner. PP-rådgiver gir deretter råd om hva slags tilbud som bør gis, i en sakkyndig vurdering. 

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av kommunalsjef når sakkyndig vurdering foreligger.

 

Gjennomføring av spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage

Dersom barnet ditt har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp, så kan dette innebære:

- direkte hjelp og veiledning fra spesialpedagogisk team (SPT), i barnehagen eller i hjemmet (hvis barnet ikke går i barnehage). SPT skriver Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport i samarbeid med foresatte og barnehagen.

- ekstraressurs i form av økt bemanning i barnehagen. Det er barnehagen som ansetter en egnet person til dette. Den tilsatte og pedagogisk leder på avdelingen mottar veiledning fra SPT.

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som går i barnehage,  og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Les mer her.