Generell informasjon for alle ansatte

 • Alle ansatte skal følge pålegg og anbefalinger gitt av helsemyndighetene (se folkehelseinstituttet og www.regjeringen.no).
   
 • Ditt kontaktpunkt for spørsmål og oppdatering rundt din arbeidssituasjon er din nærmeste leder
 • Det er vedtatt at hjemmekontor benyttes så langt som mulig, av alle ansatte som kan utføre arbeidet hjemmefra.
 • Fysiske møter med interne og/eller eksterne unngås. Bruk telefonmøter, Skype, Teams eller tilsvarende løsninger for gjennomføring. Er det likevel nødvendig med fysiske møter, følg Folkehelseinstituttets anbefalinger, unngå blant annet håndhilsning og hold god avstand.
   
 • Kantinedrift er stengt. Det anmodes om at spisepausen legges til ulike tider på arbeidsdagen. Ansatte oppfordres til å følge Folkehelseinstituttets hygieneregler og holde god avstand.

Registrere arbeidstid

Arbeidstid registreres som normalt i tidsregistreringssystemene​.

 • Arbeid på hjemmekontor regnes som vanlig arbeidstid
 • Er du syk registreres dette som fravær (egenmelding eller sykemelding) på vanlig måte i tidsregistreringssystemet
 • Er du i karantene, se mer info under.
 • Er ditt arbeidssted stengt og du ikke kan arbeide med hjemmekontor, føres timer foreløpig som om du var på arbeid.

Informasjon om ansattreiser - tjenestereiser og private reiser

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Kostnader knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må først søkes refundert fra eget forsikringsselskap. Se informasjon fra Helsedirektoratet

Tjenestereiser

Informasjon fra Helsedirektoratet: «Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre»

Private reiser

Ansatte som skal reise i privat regi må forholde seg til nasjonale retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

Regjeringen har 15. mars vedtatt en lov som kan forby opphold på hytter og fritidseiendommer utenfor egen bokommune.

Arbeidsgiver vil kunne bestride retten til sykepenger dersom ansatte ikke følger dette pålegget.

For ansatte i karantene

Folkehelseinstituttets (www.fhi.no) karantenebestemmelser gjelder:

 • Er du i karantene, informer din leder om når karantenen begynte og bakgrunn for karantenen.
 • Er du frisk forventes det at du jobber på hjemmekontor hvis du har mulighet for det. Arbeidstid registreres som normalt.
 • Er du frisk og ikke kan jobbe fra hjemmekontor, registrer arbeidstid foreløpig som om du var på arbeid
 • Er du syk registreres dette som fravær (se punktet «Registrering av arbeidstid»)
 • Arbeidstakere som reiser til utlandet etter 12. mars og bevisst pådrar seg 14 dagers karantene får ikke dekket lønn i karanteneperioden (Konsekvensene er kjent på forhånd og arbeidstaker kan ikke utføre arbeidsplikten sin etter arbeidsavtalen).

Ansatte som har behov for å være hjemme med barn

 • Se oppdaterte regler hos NAV for omsorgspenger i forbindelse med koronaviruset.
 • Arbeidstaker som ikke kan ha hjemmekontor, må registerere fravær som «barn/barnepasser syk». Ansatt må orientere nærmeste leder om at dette dreier seg om fravær grunnet koronasituasjonen. Det forventes at foreldre deler på å være hjemme med barn.
 • For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylte.

Trenger du sykemelding i forbindelse med koronaviruset?

Se NAVs retningslinjer for sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Ansatte og ferie

Avtalt ferie

Feriefritid som er avtalt og godkjent av nærmeste leder må avvikles. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Dersom man må kansellere en fritidsreise så må eventuelle spørsmål om refusjoner tas med reisearrangør, transportselskap og reiseforsikringsselskap.

Endring av ferie i henhold til ferieloven § 6 pkt. 3

Der det er nødvendig kan arbeidsgiver endre ferie etter ferieloven § 6 pkt. 3. For at dette skal kunne gjøres må følgende vilkår være innfridd:  

 • Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser  
 • Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer  
 • Det kan ikke skaffes stedfortreder   

Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt i hver enkelt situasjon. Denne muligheten er aktuell overfor helse- og nøkkelpersonell der arbeidskraften behøves på arbeidsstedet, eller at det er problematisk med 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær. Før det er aktuelt å anvende denne bestemmelsen bør det forsøkes å oppnå minnelig ordning med den ansatte.   

Dersom det er aktuelt at arbeidsgiver inndrar ferie for å sikre tilstrekkelig drift må kostnadene for den ansatte vurderes i hvert enkelt tilfelle.       

Nøkkelpersonell/ kritisk personell med behov for barnehageplass/skole

Kommunen må tilby barnepass når begge foreldre er å anse som kritisk personell eller arbeidstaker som har foreldreansvaret alene er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske. Les mer her. 

Ansatte som er å anse som kritisk personell/ nøkkelpersonell får en skriftlig bekreftelse fra leder ved behov.