Postlister og søkemulighet

Dokumenter i postlista som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven, kan åpnes og leses i fulltekst. Bruker du søkefunksjonen i innsynsløsningen uten å finne saken din kan det ha flere årsaker.

Hovedregelen er at du får treff på dokumenter som er under ett år gamle. Unntaket er byggesaker og plansaker hvor dokumentene ligger på innsyn i 2260 dager. Politiske møter har ingen begrensning i publiseringstid.

Det er noen dokumenter som etter en vurdering ikke blir publisert på vår digitale postliste, selv om de er offentlige ifølge lovverket. Disse dokumentene er merket med Ikke publisert (IP) i postlista; et eksempel er dokumenter som inneholder fødselsnummer (11 siffer).

I dag administreres endel av våre tjenester av Birkenes kommune. Dette gjelder tjenester knyttet til oppmåling og geodata, eiendomsskatt, skog- og jordbruk, og miljøforvaltning.

Hvis du som innbygger i Lillesand kommune har en sak knyttet til disse tjenestene, så vil du finne saken på Innsyn på hjemmesiden til Birkenes kommune.

Om din rett til å be om innsyn

Du kan be om innsyn i dokumenter som du ikke klarer å søke opp selv, i dokumenter som er merket med IP (se over) og i dokumenter som er unntatt offentlighet. Du har også rett til å få tilgang til dokumenter der du er part i saken (partsinnsyn).

I henhold til personvernlovgivningen har du som regel rett til innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg. Du kan henvende deg til hvilken som helst av våre virksomheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. Du har mulighet å klage på evt. avslag på innsyn.

Meroffentlighetsprinsippet betyr at virksomheten skal vurdere om dokumenter som kan unntas, likevel kan utleveres. Konsekvensen kan være at kommunen må sladde enkelte opplysninger før utlevering.

Postlister for andre fagsystemer

Postlister for dokumenter som blir registrert i andre fagsystem enn vårt saksarkivssystem ligger ikke på Innsyn. Eksempler på avdelinger som bruker slike fagsystemer er omsorg, sosial, barnevern og flyktningtjenesten.

Kontakt aktuell fagavdeling hvis du ønsker å få tilsendt postlista. De fleste dokumentene på disse postlistene vil være unntatt offentlighet.