Forslag til detaljreguleringsplan for Rossnes har vært på høring tidligere, men på grunnlag av innkomne merknader er planforslaget endret, blant annet i forhold bryggene. Endringene er av en slik karakter at planforslaget sendes ut på ny høring og offentlig ettersyn. 

Høringsdokumentene ligger her:

Dokument 21/19705 - 2. gangsbehandling av endret forslag detaljregulering Rossnes planID 2016001135 - Lillesand kommune

Hensikt med planen  
Hensikten med planarbeidet er å fortette området med 5 nye fritidsboliger og regulere inn adkomstbygge til alle fritidsboligene. Ved forrige høring ble det bedt om dokumentasjon på tillatelser til flere av bryggene. Innsendt dokumentasjon er vurdert (se vedlegg 2 i høringsdokumentene) og planforslaget er endret i tråd med disse vurderingene. I tillegg er det blant annet gjort endringer på planforslaget ved å redusere en dobbel fritidsbolig, til en enkel fritidsbolig.

Merknad  
Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Har du merknad må denne være skriftlig og sendt innen 22.10.2021 til postmottak@lillesand.kommune.no eller 
til Lillesand kommune, enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Innsendelsen merkes med detaljregulering for Rossnes, saksnr. 16/1135.

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler på telefon 90593663 eller e-post kristin.uleberg@lillesand.kommune.no eller kommunetorget på telefon 37 26 15 00.  

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget:   

1. Skriv kort og rett fram.   
2. Skriv forslag til konkrete endringer.   
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.   
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.   
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.  

Videre saksbehandling  
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og 
miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når plan- og miljøutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.