Barnehageplass - søknad

Beskrivelse

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

I Lillesand kommune ligger barnehagetjenesten i Sektor for skole og barnehage. Kontaktperson er rådgiver Lene Egeberg.

Lillesand kommune har to opptakskretser; Høvåg og Lillesand sentrum. Det er samordnet opptak for alle barnehagene i Lillesand.

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du be om hjelp i kommunetorget.

MERK: Søknad om ny plass, endringer eller oppsigelse legges inn via Vismas foreldreportal som du finner her:

https://barnehage.visma.no/lillesand

Målgruppe

Barn 0-6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Tildeling av barnehageplass skjer etter følgende kriterier se Vedtekter for kommunale barnehager:

 1. Som hovedregel forbeholdes barnehageplassene barn med foreldre/ foresatte som er bosatt i Lillesand kommune. Ved flytting beholdes plassen ut barnehageåret.
 2. Etter § 13 i Lov om barnehager har barn med nedsatt funksjonsevne, rett til prioritet ved opptak i barnehage. Krav til dokumentasjon er skriftlig attest fra lege/PPT
 3. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Krav til dokumentasjon er Vedtak fra barnevernstjenesten.

Opptakskriterier i de private barnehagene kan fravike noe.

Videre skal det ved opptak av barn i barnehagene gis prioritet etter følgende punkter:

 • Gruppesammensetning (det skal etterstrebes en jevn alders- og kjønnsfordeling i den enkelte gruppe)
 • Søsken av barn som allerede har plass i samme barnehage.
 • Videre vil prioritering av evt. likestilte søkere som har søkt innen tidsfristen bli foretatt ut fra loddtrekking. Uriktige opplysninger i søknaden kan føre til tap av barnehageplassen. Søknadsfristen til hovedopptaket er som hovedregel 1. mars og blir kunngjort i lokalpressen.

Pris

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre skal tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. barn eller flere barn.

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Her finner du informasjon vedrørende:

- Betalingssatser

- Redusert foreldrebetaling

Skjema for krav om redusert foreldrebetaling

Samarbeidspartnere

 • Helsestasjonen
 • PPT
 • Barnevernet

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. mars.

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Annet

Opprettet: 04.12.2008 15:36:19
Oppdatert: 13.05.2014 10:55:08

Publisert
01.01.2009
Sist endret
09.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no