Vergemål

Beskrivelse

Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Det gjelder også mindreårige som ikke har pårørende med foreldreansvar. Ved andre tilfeller oppnevnes det verge. Vergens mandat skal være avgrenset til det den myndige ikke klarer selv. Formålet med bruk av verge er å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok.  

Fylkesmannen oppnevner og fører tilsyn med vergen og forvalter den umyndiges midler hvis de overstiger kr 75 000. Midler under kr 75 000 forvaltes av vergen når ikke annet er bestemt. En verges myndighetsområde fastsettes ved oppnevningen. Det skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Her finner du mer informasjon:

Les mer - hvis du trenger verge

Vergemålsportalen


Kontaktinformasjon til fylkesmannen i Aust-Agder:

Fylkesmannen i Aust-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal; tlf: 37017500; epost til fmaapost@fylkesmannen.no

Målgruppe

Mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer som på grunn av sinnslidelse eller av andre årsaker ikke kan ivareta sine anliggender.

Kriterier/vilkår

Den som har foreldreansvaret, er automatisk verge for mindreårige. For mindreårige som ikke har slik verge, skal det oppnevnes verge. Verge oppnevnes også i forbindelse med en umyndiggjørelsessak.  For å få oppnevnt verge må følgende foreligge:

  • begjæring om oppnevning fra for eksempel nære pårørende eller ansvarshavende lege/ tilsynslege ved institusjon der vedkommende er innlagt
  • tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender
  • samtykke fra den som skal ha oppnevnt verge hvis det ikke fremgår av legeerklæringen at innhenting av samtykke er umulig eller utilrådelig av særlige grunner 

Klagemulighet

Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i vergemålssaker, for eksempel når det gjelder utnevnelse av verge, kan du klage på avgjørelsen innen tre uker etter at du har mottatt underretningen. Klagen sendes til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Har Fylkesmannen truffet avgjørelsen i første instans, vil Justisdepartementet være klageinstans.

Annet

Opprettet: 14.08.2009 12:26:49
Oppdatert: 24.04.2012 13:13:38

Publisert
20.06.2010
Sist endret
21.07.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker