Ungdomskontrakt (SLT)

Beskrivelse

Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger.

Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er skadeverk, mindre grov voldskriminalitet, gjentatt vinningskriminalitet og bruk av narkotiske stoffer. I stedet for straff som betinget/ubetinget dom og/eller bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Dette betyr at de straffbare forhold som det inngåes kontrakt på, ikke vil komme på en ordinær politiattest etter fullførelse av kontrakten.

Kriterier/vilkår

Ungdomskontrakt kan foreslås av politiet, barnevernvakt eller barneverntjenesten når:

  • ungdommen har innrømmet forholdet
  • ungdommen er mellom 15 og 18 år
  • ungdommen viser vilje til endring

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kristiansand kommune har dette tilbudet. Lillesand barneverntjeneste samarbeider med Lensmannskontoret i Lillesand om søke dette tilbudet for aktuelle ungdom fra Lillesand.

Det er politiet som har myndighet til å gi klarsignal til at ungdomskontrakt kan være et alternativ, mens det er kommunen som utreder muligheten for å få til en kontrakt og som koordinerer støtten som ungdommen trenger for å gjennomføre kontrakten.

For mer informasjon; ta kontakt med kommunens SLT-koordinator eller Lillesand Lensmannskontor.

Annet

Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.


Publisert
25.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker