Tjenestetildeling

Enhetsleder: Maria Edelsten Kjær

Enhet for tjenestetildeling ivaretar vurdering, koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester (iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester). 

Det må gjøres avtale med saksbehandler slik at vi kan sette av tid å enten å møte deg eller ta en samtale over telefon. 

Telefon: 37 26 15 00

Vakttelefon: 992 94 100

Enheten behandler alle søknader/henvendelser om tjenester som gis med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om bruker- og pasientrettigheter:

- Sykepleierklinikk (her finner du mer informasjon)
- Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
- Helsetjenester i hjemmet
- Innsatsteam
- Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
- Plass i institusjon, herunder sykehjem og avlastningstiltak
- Omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
- Individuell plan og koordinator.
- Tildeling av kommunal utleiebolig.

Ved søknader som omfatter et tverrfaglig sammensatt tjenestebehov, vil saken drøftes i koordinerende enhet.

SIO:
Lillesand kommune deltar i et statlig finansiert forsøk med tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunen (SiO-prosjektet) i perioden 1. mai 2016 til 30. april 2019. Mer informasjon finner du her.

Henvendelse til oss:
Dersom du har behov for samtale med en av oss, avtales det et møte. Det må gjøres en avtale med saksbehandler på forhånd slik at vi kan sette av tid til deg.

 • Du kan henvende deg til oss enten muntlig eller skriftlig.
 • Enheten er tverrfaglig sammensatt av personer med ulik helse- og sosialfaglig utdanning.
 • Vi vil møte deg med respekt. Du får snakke fortrolig og uforstyrret. Alle ansatte har taushetsplikt. Vi vil gi deg veiledning og hjelp, slik at du så raskt som mulig kan få avklaring på henvendelsen din.
 • Du har medansvar for å finne løsninger tilpasset din situasjon.
 • Er det ikke er mulig for deg å besøke oss i åpningstiden, eller hvis du av andre årsaker har vanskeligheter med å komme til Tjenestekontoret, kan det gjøres avtale om hjemmebesøk.
 • En saksbehandler kan gjøre avtale om en samtale med deg der det vil bli foretatt en behovskartlegging. Du kan ha med deg en person i disse samtalene.
 • Søknad om tjenester vil bli registrert i vårt datasystem.Vi er pålagt av staten å fylle ut funksjonsvurderingsskjema (IPLOS), og dette innebærer at du vil kunne bli spurt om forhold du kanskje ikke opplever som relevante for behandling av søknaden din.
 • Du vil få skriftlig svar på søknaden senest innen 4 uker.

 • Søknad:
  Du finner søknadsskjemaet her når du ser/søker på aktuell tjeneste under Tjenester (se til høyre i bildet), på enhetene eller i Kommunetorget på Rådhuset. Vi kan også sende deg skjemaet hvis du ønsker det. 

  Trenger du veiledning for å fylle ut skjemaet kan du ringe og avtale et møte med Enhet for tjenestetildeling.  

  Publisert
  03.04.2012
  Sist endret
  12.04.2018

  Kontaktinformasjon

  Lillesand kommune | Rådhuset
  Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

  Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

  Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

  Byggesaksveiledning: 
  Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

  Tlf.: 37 26 15 00

  Facebook  

  Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

  Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

  Nyttige lenker