Skjenkebevilling - veiledning og skjema

Beskrivelse

Alkohollovens bestemmelser:

Alkoholloven § 1-4 har regler om bevillingsplikt.
”Salg, skjenking, engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov.”

Videre inneholder § 4-2 bestemmelser om bevillingens omfang.
Bestemmelsene innebærer at det må søkes om bevilling i alle lokaler hvor det skjenkes alkohol. I tillegg må det søkes om tillatelse dersom det foretas endringer i driftskonseptet eller i de lokaliteter der bevillingen utøves. Endringene må være godkjent av kommunen før de iverksettes.

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører 
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Veiledning og søknadsskjema  for skjenkebevilling:

(Søknadsskjema fås også i kommunetorget.)

Saksbehandling

Etter at søknad er mottatt og journalført i kommunens saksbehandlingssystem, blir den kontrollert av aktuell saksbehandler. Foreløpig svar sendes søker om at søknaden er mottatt. Dersom det er mangler i søknaden, blir søker bedt om å klargjøre dette.

Søknaden sendes til uttalelse blant annet til politiet, sosialtjenesten og skatteetaten. Det settes en uttalefrist.

Når uttalelsene er kommet inn, vurderes søknaden av administrasjonen, det utarbeides innstilling og saken avgjøres av rådmannen etter delegert myndighet fra bystyret. Dersom søknaden er av prinsipiell karakter må den behandles politisk av formannskapet.

Når vedtak er gjort vil søker få tilsendt utskrift av vedtaket.

Forventet behandlingstid for kurante saker er for skjenkebevilling ca 2 - 3 måneder. Dersom saken er av prinsipiell karakter og må behandles politisk ca 3 måneder.

Behandlingstiden regnes fra det tidspunktet søknaden er korrekt utfylt og alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Annet

Opprettet: 09.09.2009 14:57:06
Oppdatert: 24.04.2012 10:48:13
Eier:

Formannskapssekretæren


Publisert
01.07.2005
Sist endret
08.02.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker