Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling - ambulerende:

Alkohollovens § 4-5 gir kommunen hjemmel til å gi ambulerende skjenkebevilling til deltakere i sluttet selskap. Bystyret har vedtatt at det kun kan gis tillatelse til 1 ambulerende bevilling av gangen, i Lillesand kommune. Avgjørelsesmyndigheten er delegert til rådmannen.

Etter alkohollovens bestemmelser kan ambulerende skjenkebevilling bare gis til lukkede arrangementer der deltakerne er spesielt inviterte og forhåndspåmeldt, og har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner. Det er ikke tilstrekkelig at deltakerne skriver seg på liste ved oppmøte eller kjøper billetter.

Skjenkebevilling - for enkelt anledning:

Etter alkohollovens § 1-6 kan kommunen gi bevilling til å skjenke alkohol for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen gis til åpne arrangementer. Avgjørelsesmyndigheten er delegert fra bystyret til administrasjonen i ikke-prinsipielle saker.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjenkebevilling - ambulerende

Søknadsskjema - ambulerende skjenkebevilling

Behandlingstid:

Behandlingstiden for søknad om ambulerende skjenkebevilling vil normalt være ca 10 dager. Svar til søker sendes i posten slik at du må iberegne postgang.

Annen informasjon:

Søker vil få skriftlig svar på søknaden. Dersom søknaden innvilges vil det bli sendt ut faktura på bevillingsgebyret fra regnskapsenheten. Bevillingsgebyret må være betalt før arrangementet avholdes slik at kvittering kan forevises ved kontroll.

Gebyret er pr i dag kr. 340.-. Går arrangementet over flere dager må det betales for hver dag. 

Søker:

Bevilling skal gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, jfr alkohollovens § 1-4 b. Det vil si at søker skal være den bedrift, organisasjon eller person som har det juridiske ansvaret for arrangementet, herunder inntekter og utgifter knyttet til dette.

Organisasjonsnummer oppgis dersom det er et firma eller organisasjon som søker, eller personnummer (11 siffer) dersom det er en privatperson som søker.

Om arrangementet:

Oppgi dato når arrangementet skal finne sted, antall personer og aldersgruppe for arrangementet. Videre skal klokkeslett for skjenkingens start og slutt oppgis. Det samme skal hvilke type alkoholholdig drikk det søkes om å få skjenke.

Gi også en kort beskrivelse av arrangementslokalet. Dersom det er snakk om et uteområde skal det legges ved tegninger / skisse av området og hvordan avgrensningen av dette er tenkt. Det skal også legges ved tillatelse fra grunneier om at søker har anledning til å bruke området.

Eget vedlegg kan skrives om nødvendig.

Ansvar:

Skjenkeansvarlig skal være den personen som har ansvaret for skjenkingen ved arrangementet.

 

Skjenkebevilling - enkelt anledning

Søknadsskjema - skjenkebevilling enkelt anledning

Behandlingstid:

Saksbehandlingstiden for denne type søknader kan være opp mot 6 – 8 uker.

Avvikshåndtering:

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra det ble mottatt. Klagen skal begrunnes skriftlig og sendes Lillesand kommune. Klageorgan er Fylkesmannen i Aust-Agder.

Saksgang:

Det er viktig at søknaden blir fullstendig utfylt slik at den kan bli behandlet så raskt som mulig og ikke må sendes tilbake for tilleggsopplysninger.

Alle søknader skal sendes til uttalelse til politiet og sosialtjenesten og det vil derfor gå noe tid før søknaden kan avgjøres.

Når nødvendige uttalelser er innhentet vil søknaden bli saksbehandlet og avgjort. Søker vil så få tilsendt særutskrift av vedtaket.

Søker:

Etter alkoholloven § 1-4b skal bevilling gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”. Søker skal være den bedrift, organisasjon eller person som har det juridiske ansvaret for arrangementet herunder inntekter og utgifter knyttet til dette.

I tillegg til søker skal det oppgis en styrer / skjenkeansvarlig for arrangementet. Det skal være den personen som har det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen.

Søker og styrer vil bli vandelsvurdert.

Arrangementet:

Her skal du så presist som mulig gjøre rede for hva slags type arrangement det søkes skjenkebevilling til og hvordan dette er tenkt gjennomført. Hvem er målgruppe for arrangementet. Arrangementslokalet / området skal beskrives og hvordan avgrensingen av dette i forhold til omgivelsene er tenkt. Dersom arrangementet skal holdes utendørs skal det legges ved skisse med nøyaktige mål, hvordan området fysisk skal avgrenses og bekreftelse på at søker har disposisjonsrett over arealet.

Påfør nøyaktig dato og klokkeslett for arrangementet. Skjenketiden kan begrenses ut fra gjeldende bestemmelser i lov og kommunale forskrifter.

Internkontrollplan for arrangementet, dvs systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven, skal utarbeides. Det vil bl a si vaktholdet ved arrangementet, hvordan dette skal utføres, hvem som skal forestå vaktholdet og hvor mange vakter det skal være under arrangementet. Videre hvordan ev avvik i f t alkohollovens bestemmelser om aldersbestemmelser, overskjenking osv håndteres. Det vises til Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-1337 som også kan fås ved henvendelse til kommunen.

Opplysningene om arrangementet skrives i eget vedlegg.

Gebyr - omsetningsberegning:

Gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning skal beregnes og faktureres ut fra den forventede mengde omsatt alkoholholdig drikk som søker oppgir. Faktura sendes fra regnskapsenheten når søknaden er innvilget. Det er viktig å merke seg at gebyret skal være betalt før arrangementet starter før at bevillingen skal være gyldig. Kvittering for betalt bevillingsgebyr må kunne forevises ved kontroll på stedet.

Gebyret blir beregnet ut fra satser fastsatt av departementet.
Formannskapet har 13.06.07 i sak 057 vedtatt at minstegebyret for skjenkebevilling for enkelt anledning skal være på kr 1 000,-.

Etter arrangementet kan bevillingsbeløpet avregnes mot faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og / eller kvitteringer.
Gebyret kan etter en konkret vurdering fastsettes til et lavere beløp.

Utfylt og dokumentert omsetningsoppgave skal sendes kommunen senest 14 dager etter arrangementet.

Vedlegg

Legitimasjon

Saksbehandling

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Opprettet: 15.09.2009 12:27:34
Oppdatert: 24.04.2012 10:50:01
Eier:

Formannskapssekretæren.


Publisert
01.07.2005
Sist endret
06.07.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker