Nabosamtykke - ved redusert avstand til nabogrense

Byggverkets plassering

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jfr. Plan- og bygningsloven § 29-4, andre ledd.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd:

  • når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke

Beskrivelse

Ved oppføring av bygg med redusert avstand til nabogrensen kreves nabosamtykke for at kommunen skal kunne godkjenne dette jfr. Plan- og bygningslovens § 29-4, tredje ledd, pkt a.

Målgruppe

Tiltakshavere som ønsker å oppføre bygning/tilbygg med redusert avstand til nabogrensen i forhold til kravene i plan-og bygningsloven §29-4, andre ledd.

Kriterier/vilkår

Eier av naboeiendom må ved nabosamtykke ta stilling til om de:

Alt. 1:  fraskriver seg retten til å oppføre tiltak på sin eiendom nærmere det tiltenkte tiltaket enn det som er fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd eller

Alt. 2:  at tiltaket utføres på en slik måte at det ikke får konsekvenser for deres rett til å føre opp tiltak på egen eiendom etter retningslinjene i plan- og bygningsloven § 29-4, andre ledd.

I tillegg skal de oppgi hvor mange meter fra grenselinjen de gir sin godkjennelse til at det tiltenkte utbygget kan oppføres.

Vedlegg

Annet

Eier:

Avdeling for byggesak


Publisert
26.06.2013
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker