Kulturminnevern - tilskudd - istandsetting

Beskrivelse

Søknad om tilskudd til kulturminnevern

Tilskuddsmidlene skal i hovedsak benyttes til å sette istand fredete bygninger, men også andre verdifulle bygninger kan bli tildelt tilskudd. Mange bygninger med kulturhistorisk verdi er verken fredet eller regulert til bevaring. Det kan gis støtte til konkrete restaureringstiltak av alle typer. Støtte skal først og fremst gis til dekning av faktiske merutgifter som følge av en istandsetting etter kulturhistoriske prinsipper. Ordinære vedlikeholds- og skjøtselstiltak faller i regelen utenom. Etter utørt arbeid må rapport leveres fylkeskommunen.

Søknad om tilskudd til kulturminnevern

Støtte til tegltak

Kulturminnevernseksjonen har en egen ordning til legging av tegltak i områder regulert til bevaring. Les mer om ordningen: Støtte til tegltak

Kulturminnefondet

Det kan søkes om tildeling av midler fra Kulturminnefondet til istandsetting innen verneplanene.
Det er 2 søknadsfrister pr. år – 01.02 og 01.09.
Kulturminnefondet har mye midler – viktig med korrekt søknad.

Se veiledning og skjema på www.kulturminnefondet.no

Publisert
13.09.2010
Sist endret
21.07.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker