Konfliktråd

Beskrivelse

Les mer om konfliktrådet på hjemmesiden: www.konfliktraadet.no

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Det er frivillig for alle parter å møte i konfliktrådet. Konfliktrådet er gratis og har rask behandlingstid.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om et lovbrudd eller en sivil konflikt. I meklingen brukes dialogen, slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. I konfliktrådsmøtet har du selv innflytelse på hva som skal stå i avtalen, hva som må til for å gjenopprette skaden.

Hvis du er usikker på om du ønsker et møte – eller bare har spørsmål – ta kontakt med Konfliktrådet i Agder. Vi har taushetsplikt.   

Kriterier/vilkår

Megling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meglingsmøtet. Man kan ikke ha med seg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Pris

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

22 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meglere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med

 • lensmanns- og politietaten
 • kriminalomsorgsetaten
 • domstolene
 • andre lokale etater som skole og barnevern

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Konfliktrådet i Agder.

Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 16, 4. etasje, Kristiansand
4612 Kristiansand

 • Postadresse: Postboks 744
  4666 Kristiansand
 • Telefon: 22 77 70 60 
 • E-post: agder@konfliktraadet.no

 • Konfliktrådet i Agder tilbyr megling i alle kommunene i Aust- og Vest-Agder (ikke Sirdal).

  Du kan også få informasjon om Konfliktrådet hos kommunens SLT-koordinator.

  Saksbehandling

  Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meglet).

  Konfliktrådslederen vil vurdere om saken din egner seg for megling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til megling fra andre konfliktparter. Meglingsmøtet gjennomføres normalt med én megler til stede. Megleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

  Klagemulighet

  Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.

  Annet

  Opprettet: 12.08.2009 11:38:12
  Oppdatert: 20.04.2012 15:34:21
  Eier:

      


  Publisert
  20.06.2010
  Sist endret
  31.03.2015

  Kontaktinformasjon

  Lillesand kommune | Rådhuset
  Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

  Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

  Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

  Byggesaksveiledning: 
  Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

  Tlf.: 37 26 15 00

  Facebook  

  Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

  Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

  Nyttige lenker

  Beslektede tjenester